فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

تخته سیاه شماره ۱ متفكران اجتماعی مسلمان: مرور انديشه‌هاي اجتماعي متفكران مسلمان

فرستادن به ایمیل چاپ

حامد حاجی‌حیدری


مرور انديشه‌هاي اجتماعي متفكران مسلمان

⇐ اسلام، در فرجام طريق اديان ابراهيمي، منادي كمال و اتمام دركي از جهان است كه اقلاً از ابراهيم خليل (حدود 2000 ق.م.) تا كنون، همچنان پابرجاي و مقتدر باقي مانده است. اين جهان‌بيني، چهل قرن است كه توان سازمان‌دهي درك منسجمي از جهان را نزد جمعيت انبوهي از مردم در خود محفوظ داشته است. تا كنون ميلياردها انسان بر اساس اين درك، زندگي شخصي و فرهنگ خود را سامان داده‌اند. تاريخ تمدن اديان ابراهيمي نشان داده است كه پايبندان به اين سنت ديني نيرومندترين پايه‌هاي تمدن را بنياد كرده‌اند. چه در اين پايه‌ها هست كه آن را تا بدين سطح توانمند مي‌سازد؟
⇐ انديشۀ اجتماعي متفكران مسلمان، انديشه اجتماعي است كه از زمينه فرهنگي اسلامي برخواسته باشد.
⇐ سنت‌هاي فكري را شامل مي‌شود كه بر پايۀ اين جهان‌نگري ارزشمند، البته با افت و خيزهاي انديشۀ بشري، بنياد شده است. برخورد تمدن اسلامي و تمدن غربي در قرن يازدهم ميلادي (با آغاز نبردهاي صليبي)، تأثير متقابلي بر هر دو تمدن داشته است و آنچه امروز به عنوان تمدن جهاني شناخته مي‌شود، حاصل تعامل اين دو تمدن بوده است.
⇐ اكنون در فرجام قرن بيستم و آغاز هزارۀ جديد، صورتبندي تازه‌اي در تعامل ميان غرب و تمدن اسلامي مورد انتظار است كه در درجۀ نخست، از دانشجويان ايراني توقع پيشبرد آن مي‌رود. درس متفكران اجتماعي مسلمان، در دورۀ كارشناسي ارشد، اگر به نحو بايسته‌اي ارائه شود، مقدمات اين كار را فراهم خواهد آورد.
⇐ تفهيم مطالب به دانشجويان محترم، به شيوه‌هاي ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي، بحث در كلاس، مطالعات دانشجو، ارزيابي مطالعات دانشجويان، و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد.
برنامه دوره
⇐ اعلام برنامه دوره/ كليات/درآمد تاريخي و مفهومي
⇐ چرا تفكر اسلامي مهم است؟  
⇐ آغاز زودهنگام سياق فكري مدرن عبدالرحمن‌ابن‌خلدون تيپ پذيرندگان مدرنيت
⇐ واقعاً مدرنیت مهم است؟ الهامات سيد جمال‌الدين اسدآبادي 
⇐ مدرنیت در قامت یك بحران محمد اقبال لاهوري تيپ منتقدان مدرنيت
⇐ تلاش برای خروج از بحران ابونصر فارابي تيپ حكمت مشرقي
منبع اصلي
⇐ درسنامه «اندیشه‌های اجتماعی متفكران مسلمان».
فعاليت‌هاي كلاس‌/پس‌ازكلاس
⇐ مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم براي درك منبع اصلي ضروري خواهد بود؛
⇐ سؤالات، نكات و ساير ملاحظات خود را در تالار گفتگوي اينترنتي درس به اشتراك بگذاريد. مطالب وبلاگ را دنبال كنيد.
⇐ گزارش 1(1 نمره): چكيده انتقادي گام اول (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
⇐ گزارش 2(1 نمره): چكيده انتقادي گام دوم (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
⇐ گزارش 3(1 نمره): چكيده انتقادي گام سوم (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
⇐ گزارش 4(1 نمره): چكيده انتقادي گام چهارم (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
⇐ گزارش 5(1 نمره): چكيده انتقادي گام پنجم (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
⇐ گزارش فوق‌العاده: مرور انتقادي كتاب اسلام و تنگناهاي انسان متجدد (اختياري؛ تا 3+ نمره).
خط مشي ارزيابي پايان دوره
⇐ امتحان پايان ترم منحصراً بر مبناي (1)درسنامه «اندیشه‌های اجتماعی متفكران مسلمان» و (2)مباحث كلاس (15نمره) صورت مي‌گيرد.
مراجعه جهت رفع اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
⇐ تالار گفتگوي اينترنتي: PhiloSociology®.ir
⇐ روزهاي يكشنبه تا چهارشنبه(ساعت 14:00 تا 15:30).
كتاب‌شناسي؛ ساير منابع پيشنهادي براي مطالعۀ افزون در زمينۀ مباني فلسفه
⇐ برنارد لوئيس (1384)، مشكل از كجا آغاز شد؟ تأثير غرب و واكنش خاورميانه، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، اختران.
⇐ برنارد لوئيس (1386)، خاورميانه؛ دوهزار سال تاريخ از ظهور مسيحيت تا امروز، ترجمه حسن كامشاد، تهران، ني.
⇐ ماجد فخري (1382)، سير فلسفه در جهان اسلام، ترجمه گروه مترجمان، تهران، مركز نشر دانشگاهي.
⇐ حنا فاخوري و خليل جر (1386)، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمۀ عبدالحميد آيتي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
⇐ سيد حسين نصر و اليور ليمن (1383)، تاريخ فلسفه اسلامي، 3 جج.، تهران، حكمت.
⇐ غلامحسين ابراهيمي ديناني (1376)، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، 3 جج.، تهران، طرح نو.
⇐ حميد عنايت(1372)، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهران، خوارزمي.
⇐ حميد عنايت (1370)، سيري در انديشه سياسي عرب، تهران، اميركبير.
⇐ علي اكبر عليخاني (ويراستار) (1386)، روش‌شناسي در مطالعات سياسي اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
⇐ علي اكبر عليخاني (ويراستار) (1386)، انديشه سياسي در جهان اسلام از فروپاشي خلافت عثماني، 2جج.، تهران، پژوهشگاه علوم انساني فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي.
⇐ موسي نجفي (ويراستار) (1374)، تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي، 5جج.، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
⇐ هراير دكمجيان (1377)، جنبش‌هاي اسلامي در جهان عرب، تهران، انتشارات كيهان.
⇐ مهرزاد بروجردي (1377)، روشنفكران ايراني و غرب، ترجمه جمشيد شيرازي، تهران، فرزان.
⇐ تقي آزاد ارمكي (1374)، انديشۀ اجتماعي متفكران مسلمان؛ از فارابي تا ابن خلدون، تهران، سروش.
⇐ تقي آزاد ارمكي (1377)، انديشۀ اجتماعي متفكران مسلمان؛ از خواجه‌نظام‌الملك تا مرتضي مطهري، تهران، مؤسسۀ نشر جهاد.
⇐ محمود نفيسي (1368)، سيري در انديشه‌هاي اجتماعي مسلمين، تهران، انتشارات اميري.
⇐ علي ميرسپاسي (1384)، تأملي در مدرنيته ايراني؛ بحثي درباره گفتمان‌هاي روشنفكري و سياست مدرنيزاسيون در ايران، ترجمه جلال توكليان، تهران، طرح نو.
⇐ محمد منصور هاشمي (1386)، دين‌انديشان متجدد؛ روشنفكري ديني از شريعتي تا ملكيان، تهران، كوير.

 

  • احمدی  - تاریخ تفکر

    سلام استاد،خسته نباشید اسم کتابی را که باید برای گزارش فوق العاده تاریخ تفکر بنویسیم کتاب اسلام وتنگناهای انسان متجدد بود یا جوان و دنیای متجدد؟

  • administrator

    بسم الله الرحمن الرحیم

    سلام متقابل

    همانطور که می بینید، اسلام و تنگناهاي انسان متجدد.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.