فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“(نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


310291046    ←    18
310290081    ←    17.5
310289059    ←    17.25
310289068    ←    17.25
310289104    ←    16.25
310290065    ←    16
310289063    ←    15.75
310291060    ←    15.75
310290070    ←    15.5
310290074    ←    15.5
310289043    ←    15.25
310290067    ←    15
310290079    ←    14.75
310291083    ←    14.75
310291054    ←    14.25
310291063    ←    14.25
310290080    ←    14
310290076    ←    13.25
310289065    ←    12.75
310289103    ←    12.75
310290066    ←    12.5
310290093    ←    12.5
310290057    ←    11.75
310290058    ←    11.75
310289055    ←    11.75
310291065    ←    11.25
310491033    ←    11.25
310290075    ←    11
310392028    ←    10.75
310291064    ←    10.75
310290061    ←    10.75
310291051    ←    10
310291057    ←    7.5


.............................................................
█░▒▓ ریز نمرات
.............................................................
■□ شماره دانشجویی:         310291046
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 18
■□ شماره دانشجویی:         310290081
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 17.5
■□ شماره دانشجویی:         310289059
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 17.25
■□ شماره دانشجویی:         310289068
جمع نمره پاسخ‌نامه:         17
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 17.25
■□ شماره دانشجویی:         310289104
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 16.25
■□ شماره دانشجویی:         310290065
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.75
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 16
■□ شماره دانشجویی:         310289063
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.75
■□ شماره دانشجویی:         310291060
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.75
■□ شماره دانشجویی:         310290070
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.5
■□ شماره دانشجویی:         310290074
جمع نمره پاسخ‌نامه:         15.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.5
■□ شماره دانشجویی:         310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15.25
■□ شماره دانشجویی:         310290067
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 15
■□ شماره دانشجویی:         310290079
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         1
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.75
■□ شماره دانشجویی:         310291083
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.75
■□ شماره دانشجویی:         310291054
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.25
■□ شماره دانشجویی:         310291063
جمع نمره پاسخ‌نامه:         14.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14.25
■□ شماره دانشجویی:         310290080
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 14
■□ شماره دانشجویی:         310290076
جمع نمره پاسخ‌نامه:         13.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 13.25
■□ شماره دانشجویی:         310289065
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.75
■□ شماره دانشجویی:         310289103
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.75
■□ شماره دانشجویی:         310290066
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.5
■□ شماره دانشجویی:         310290093
جمع نمره پاسخ‌نامه:         12.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 12.5
■□ شماره دانشجویی:         310290057
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.75
■□ شماره دانشجویی:         310290058
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.75
■□ شماره دانشجویی:         310289055
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.5
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.75
■□ شماره دانشجویی:         310291065
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.25
■□ شماره دانشجویی:         310491033
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11.25
■□ شماره دانشجویی:         310290075
جمع نمره پاسخ‌نامه:         10.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.75
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 11
■□ شماره دانشجویی:         310392028
جمع نمره پاسخ‌نامه:         10
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.75
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10.75
■□ شماره دانشجویی:         310291064
جمع نمره پاسخ‌نامه:         10.25
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.5
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10.75
■□ شماره دانشجویی:         310290061
جمع نمره پاسخ‌نامه:         11
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10.75
■□ شماره دانشجویی:         310291051
جمع نمره پاسخ‌نامه:         9.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 10
■□ شماره دانشجویی:         310291057
جمع نمره پاسخ‌نامه:         7.75
گزارش‌تحقیق:        
گزارش فوق‌العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:         -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                                                                 7.5

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.