فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“(نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳۱۰۲۸۸۰۸۵    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۴۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۵۴    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۱۰۲    ←    ۲۰
۳۱۰۲۹۰۱۰۷    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۶۲    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۴۹    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۷۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۷۱۱۵    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۷۰۷۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۳۹    ←    ۱۹.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۸۲    ←    ۱۸.۲۵
۳۱۰۲۸۸۱۰۵    ←    ۱۸
۳۱۰۲۸۹۰۶۶    ←    ۱۷.۵
۳۱۰۲۹۰۰۶۰    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۶۱    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۹۰۰۶۴    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۸۳    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۸۹۰۶۷    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۴۷    ←    ۱۵
۳۱۰۲۸۸۰۸۷    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۸۸۰۵۱    ←    ۱۴
۳۱۰۲۸۹۰۸۰    ←    ۱۴
۳۱۰۲۸۹۰۴۴    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۲۸۸۰۶۰    ←    ۱۳
۳۱۰۲۸۹۰۷۳    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۶۲    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۸۲    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۵۶    ←    ۱۰.۵
۸۸۱۲۵۲۰۳۰    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۹۹    ←    ۱۰
۳۱۰۲۹۰۰۵۷    ←    ۸.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۵۵    ←    ۷.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۰۳    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۲۸۷۰۷۲    ←    ۵
۳۱۰۲۸۶۰۴۹    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۳    ←    ۰.۷۵░▒▓ ریز نمرات


■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۸۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۱۰۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۱۰۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۰.۷۵
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۰.۷۵
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:    ۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۷۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:    ۱.۷۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۹.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۷۱۱۵(نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۸۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۸.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۱۰۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۸■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۷۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۷.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۷۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴(نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۶۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۲۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۰ (گزارش تحویل نشده)
گزارش۲:    ۰ (گزارش تحویل نشده)
گزارش۳:    ۰ (گزارش تحویل نشده)
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    -۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۸۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۸۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۲
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۸۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰.۲۵
گزارش۴:    ۰.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۲۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۳■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۷۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۷.۷۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۲.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۸.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۱۰۸۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۷
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۷۵
گزارش۴:    ۱.۵
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۲۵
گزارش۱:    ۰.۷۵
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۵■□شماره دانشجویی:    ۸۸۱۲۵۲۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۸.۵
گزارش۱:    ۰.۷۵
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۹۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۵۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۴.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۲
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۸.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۶.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۷.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۰۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۵.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۵.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۷۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۶۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۴.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۴.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۰۰۷۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۰.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش‌فوق‌العاده:   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    ۰.۷۵

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.