فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریزنتایج‌آزمون‌پایان‌دوره‌نظریه‌های‌فرهنگ‌وارتباطات/دانشگاه‌امام‌جعفرصادق‌ع|نیم‌سال۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های‌فرهنگ‌وارتباطات“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



زرودی علی    ←    20
جوهری محسن    ←    20
فائضی محمدعلی    ←    20
کوهکن محمدرضا    ←    20
عمیدی مظاهری نوید    ←    19.25
زمردی انباجی رضا    ←    19
مهدی زاده دستجردی محمد امین    ←    18.5
اسدی محمد صابر    ←    18
قائمی راد محمد    ←    18
خداشناس حمید    ←    17.75
روشنایی پرهام    ←    17
9031055    ←    16
9131017    ←    15
9131022    ←    12.5
9131031    ←    12
9131054    ←    11.75
9031087    ←    11.75
9131016    ←    9
9131087    ←    5.75



░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:    9131106   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:    2   
گزارش فوق العاده:     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     20




■□شماره دانشجویی:    9131059   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:     1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     20




■□شماره دانشجویی:    9131153   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:    1.5   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     20




■□شماره دانشجویی:    9131241   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:    1.5   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     20




■□شماره دانشجویی:    9131152   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.25   
░▒▓ نمره نهایی:     19.25




■□شماره دانشجویی:    9131107   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1   
░▒▓ نمره نهایی:     19




■□شماره دانشجویی:    9031169   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    18   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.5   
░▒▓ نمره نهایی:     18.5




■□شماره دانشجویی:    9131013   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:    2   
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     18




■□شماره دانشجویی:    9131158   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:     0.5   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     18




■□شماره دانشجویی:    9131079   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               2   
░▒▓ نمره نهایی:     17.75




■□شماره دانشجویی:    9031093   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    17   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     17




■□شماره دانشجویی:    9031055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    15.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     16




■□شماره دانشجویی:    9131017   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     15




■□شماره دانشجویی:    9131022   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.75   
░▒▓ نمره نهایی:     12.5




■□شماره دانشجویی:    9131031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               1.5   
░▒▓ نمره نهایی:     12




■□شماره دانشجویی:    9131054   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     11.75




■□شماره دانشجویی:    9031087   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.5   
░▒▓ نمره نهایی:     11.75




■□شماره دانشجویی:    9131016   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     9




■□شماره دانشجویی:    9131087   
جمع نمره پاسخ‌نامه:    5.75   
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0   
░▒▓ نمره نهایی:     5.75




■□شماره دانشجویی:    9031181   
جمع نمره پاسخ‌نامه:       
گزارش‌تحقیق:       
گزارش فوق العاده:        
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               0.25   
░▒▓ نمره نهایی:     0.25

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.