• در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

نظريه های جامعه شناسی سه

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۴-۱۳۹۳


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۱-۹۴-۱۳۹۳)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


آقای بداغي شهريار    ←    20
آقای صادقي محمد حسين    ←    20
آقای اكبري گلزار مهدي    ←    17.75
خانم بهرامي سارا    ←    17.25
خانم سيفي مرضيه    ←    17.25
خانم هاشمي فرزاد سيده فاطمه ←    17
310289043    ←    14.75
310290079    ←    14.5
310290071    ←    14.25
310290065    ←    14.25
310291088    ←    13.5
310291050    ←    13.5
310291066    ←    13
310289104    ←    12.25
310490052    ←    10.5
310291055    ←    10.25
310290072    ←    10.25
310490032    ←    10
310490041    ←    8.5
310290078    ←    7.75
310291053    ←    5.25░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  2
░▒▓ نمره نهایی:                14.75

■□شماره دانشجویی:                310289104
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  2
░▒▓ نمره نهایی:                12.25

■□شماره دانشجویی:                310290057
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1.5
░▒▓ نمره نهایی:                17.75

■□شماره دانشجویی:                310290060
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25

■□شماره دانشجویی:                310290065
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25

■□شماره دانشجویی:                310290067
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25

■□شماره دانشجویی:                310290070
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                  1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                20

■□شماره دانشجویی:                310290071
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 13.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0.5
░▒▓ نمره نهایی:                14.25

■□شماره دانشجویی:                310290072
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                10.25

■□شماره دانشجویی:                310290078
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                7.75

■□شماره دانشجویی:                310290079
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                14.5

■□شماره دانشجویی:                310290083
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 17
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                17

■□شماره دانشجویی:                310291046
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 16
گزارش‌تحقیق:                2.5
گزارش فوق‌العاده:                  0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  2
░▒▓ نمره نهایی:                20

■□شماره دانشجویی:                310291050
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                13.5

■□شماره دانشجویی:                310291053
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 5.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                5.25

■□شماره دانشجویی:                310291055
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 10.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                10.25

■□شماره دانشجویی:                310291066
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                13

■□شماره دانشجویی:                310291088
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 12
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1.5
░▒▓ نمره نهایی:                13.5

■□شماره دانشجویی:                310490032
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 7
گزارش‌تحقیق:                3
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                10

■□شماره دانشجویی:                310490041
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 8.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  0
░▒▓ نمره نهایی:                8.5

■□شماره دانشجویی:                310490052
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 9.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                  
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                  1
░▒▓ نمره نهایی:                10.5

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 05 بهمن 1393 ساعت 11:35

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، دو بار بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۲۹۰۰۸۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۵٫۵از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۵٫۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۸۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۳٫۵از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            ۰٫۲۵
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۳٫۷۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۲۸۹۰۶۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۱٫۷۵از ۱۸
گزارش تحقیق:            ۲
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            ۱
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۴٫۲۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۸۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۲٫۷۵از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            ۰٫۵
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۳٫۲۵

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۲۸۹۰۹۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۱از ۱۸
گزارش تحقیق:            ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۲

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۹۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۰از ۱۸
گزارش تحقیق:            ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۱

■□شماره دانشجویی:            ۳۱۰۴۸۹۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:            ۱۰از ۱۸
گزارش تحقیق:           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:           
░▒▓ نمره نهایی:            ۱۰
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در شنبه, 05 بهمن 1392 ساعت 10:18

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایجادامه مطلب... آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال ۲-۹۲-۱۳۹۱


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۲-۹۲-۱۳۹۱)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۱۰۲۸۹۰۶۱    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۵۰    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۵۲    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۸۰۶۱    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۵۱    ←    ۲۰
۳۱۰۲۸۹۰۴۲    ←    ۱۷
۳۱۰۲۸۸۰۶۲    ←    ۱۷
۳۱۰۴۸۸۰۲۸    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۲۸۹۰۶۶    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۴۶    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۸۹۰۷۲    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۷۰    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۶۰    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۵۷    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۴۱    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۵۶    ←    ۱۰.۵
۳۱۰۴۸۸۰۴۷    ←    ۵.۵
۳۱۰۴۸۸۰۳۳    ←    ۴.۲۵
۳۱۰۴۸۷۰۳۷    ←    ۱.۵
۳۱۰۴۸۸۰۳۶    ←    ۰.۵


░▒▓ ریز نمرات

■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۲۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۴
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۲.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۷■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۷■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰.۵
گزارش۶:    ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۶.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۱
گزارش۴:    ۱
گزارش۵:    ۱
گزارش۶:    ۱
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۷۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰.۷۵
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۱
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰.۷۵
گزارش۵:    ۰.۷۵
گزارش۶:    ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۶۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۸.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰.۵
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰.۵
گزارش۶:    ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۱.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۹۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۹.۷۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    @۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۷۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۸۸۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    @۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۰.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۴.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۵.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۳۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۵.۷۵
گزارش۱:    ۰.۵
گزارش۲:    ۰.۵
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:    -۳ (تشخیص تقلب)
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۴.۲۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۷۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱.۵
گزارش۱:    ۰
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۱.۵■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۴۸۸۰۳۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۲.۵
گزارش۱:    ۱
گزارش۲:    ۰
گزارش۳:    ۰
گزارش۴:    ۰
گزارش۵:    ۰
گزارش۶:    ۰
گزارش فوق‌العاده:    -۳ (عیناً برگرفته از دو منبع اینترنتی-Maykade | Vista- تشخیص تقلب بدون امکان تجدید نظر)
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    ۰.۵

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 09 تیر 1392 ساعت 17:35

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

ادامه مطلب....
آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 08 تیر 1391 ساعت 00:05 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی‌سه

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره 2-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی سه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت و تحلیل موج سوم نظریه‌های جامعه‌شناسی (شامل تجدیدنظرها پس از جنبش‌های 1968) است.
← در این دوره، دو هدف را دنبال می‌كنیم:
      ← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نظریه اجتماعی است تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
      ← هدف دوم، به دست دادن تصویری از سیر نظریۀ اجتماعی اخیر و اهم مفاهیم آن است؛ این تصویر شما را كمك می‌كند تا برنامه‌های پژوهشی خود را با دید بازتری انتخاب كنید.
← انتظار ماست كه این دوره، درك عمومی و در عین حال، اصولی از نظریه اجتماعی را در دانشجو پایه بگذارد. خصوصاً ایده‌هایی از چشم‌انداز آتی نظریه اجتماعی به آنها ببخشد.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث/اعلام برنامۀ ترم/معرفی منابع
← گشایش بحث با مرور برگزیده سه‌گانه پدرخوانده اثر فرانسیس فورد کاپولا
← تجدیدنظر در الگوی نظریه‌پردازی چپ‌گرا
      ← ماركسیسم ارتدكس و نظریه اقتصاد سیاسی
      ← ماركسیسم ساختارگرا
      ← نظریۀ امپریالیسم فرهنگی
      ← فرهنگ توده‌ای و امریكایی
      ← مكتب انتقادی فرانكفورت
      ← ماركسیسم نوگرامشی‌ای
░ برای مطالعه:
← تجدیدنظر در الگوی نظریه‌پردازی راست‌گرا
      ← رویكردهای فمینیستی
      ← رویكردهای پسامدرنیستی و پساساختارگرا
      ← رویكردهای روانكاوانه

░▒▓ منبع‌اصلی
← درسنامه «نظریه‌های جامعه‌شناسی سه؛ چرخش فرهنگی»

░▒▓ منابع‌جنبی
← كرایج كالهون و دیگران (1387)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر، ترجمه جمال محمدی، در حمیدرضا جلایی پور و جمال محمدی، ”نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی“، تهران: نشر نی، صص.456-125.
← فیلیپ دانیل اسمیت (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال 1-91-1390

فرستادن به ایمیل چاپ

در ادامه... ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیمسال 1-91-1390


آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 10 بهمن 1390 ساعت 19:08 ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌سه

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره 2-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی سه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت و تحلیل موج سوم نظریه‌های جامعه‌شناسی (شامل تجدیدنظرها پس از جنبش‌های 1968) است.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 04 آبان 1390 ساعت 08:25 ادامه مطلب...

نمرات ”نظریه‌های جامعه‌شناسی سه“

فرستادن به ایمیل چاپ

 


نمرات ”نظریه‌های جامعه‌شناسی سه“

...

آخرین بروز رسانی در شنبه, 04 تیر 1390 ساعت 19:16 ادامه مطلب...

بروزرسانی برنامه دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه

فرستادن به ایمیل چاپ

← دوره 2-90-89 نظریه‌های جامعه‌شناسی سه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت موج سوم نظریه‌های جامعه‌شناسی (شامل تجدیدنظرها پس از جنبش‌های 1968) است.
← در این دوره دو هدف را دنبال می‌كنیم:
← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نظریه اجتماعی است تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دوره تحصیل به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
← هدف دوم، به دست دادن تصویری از سیر نظریه اجتماعی اخیر و اهم مفاهیم آن است؛ این تصویر شما را كمك می‌كند تا برنامه‌های پژوهشی خود را با دید بازتری انتخاب كنید.
← انتظار بر این است كه این دوره، درك عمومی و در عین حال اصولی از نظریه اجتماعی را در دانشجو پایه بگذارد.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

█ █ برنامه دوره
← طرح مبحث/اعلام برنامه ترم/معرفی منابع

← تجدیدنظر در الگوی نظریه‌پردازی چپگرا
← ماركسیسم ارتدكس
← ماركسیسم ساختارگرا
← نظریه امپریالیسم فرهنگی
← فرهنگ توده‌ای و امریكایی
← مكتب انتقادی فرانكفورت
← ماركسیسم نوگرامشی‌ای

← تجدیدنظر در الگوی نظریه‌پردازی راستگرا
← رویكردهای فمینیستی
← رویكردهای پسامدرنیستی و پساساختارگرا
← رویكردهای روانكاوانه

█ █ منبع اصلی
← جزوه درسنامه «نظریه‌های جامعه‌شناسی سه»

█ █ منابع جنبی
← كرایج كالهون و دیگران (1387)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر، ترجمه جمال محمدی، در حمیدرضا جلایی پور و جمال محمدی، نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی، صص.456-125.

← فیلیپ دانیل اسمیت (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

█ █ فعالیت‌های كلاس‌/پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم برای درك منبع اصلی ضروری خواهد بود.
← سؤالات، نكات و سایر ملاحظات خود را در تالار گفتگوی اینترنتی درس به اشتراك بگذارید.
← گزارش‌های زیر را در مواقع تعیین شده، تایپ شده تحویل دهید:
← گزارش 1(1 نمره): چكیده انتقادی فصل 1 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
← گزارش 2(1 نمره): چكیده انتقادی فصل 2 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
← گزارش 3(1 نمره): چكیده انتقادی فصل 3 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
← گزارش 4(1 نمره): چكیده انتقادی فصل 4 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
← گزارش 5(1 نمره): چكیده انتقادی فصل 5 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
← گزارش 6(1 نمره): چكیده انتقادی فصل 6 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 2 صفحه =700كلمه)؛
← گزارش فوق‌العاده(تا 3+ نمره): چكیده انتقادی یکی از منابع جنبی.


█ █ ارزیابی پایان دوره

← امتحان پایان ترم بر مبنای (1) جزوه درسنامه «نظریه‌های جامعه‌شناسی سه» تا صفحه 97، همچنین (2) مباحث كلاس برگزار خواهد شد (14 نمره).

█ █ رفع اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوی اینترنتی: PhiloSociology®.ir
← روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه(ساعت 15:00 تا 16:30).

█ █ كتاب‌شناسی؛ سایر منابع پیشنهادی برای مطالعه افزون

برداشت اصولی و مقدماتی از نظریه اجتماعی
← فریدریش یوناس (1387)، تاریخ جامعه‌شناسی؛ ج.1: پیدایش و شکل‌گیری نظریه‌های نوین، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز: رسش.
← الكس كالینیكوس (1383)، درآمدی تاریخی به نظریه اجتماعی، ترجمه اكبر معصوم‌بیگی، تهران: آگه.
← جِیکوب برونوفسکی و بروس مازلیش (1379)، سنت روشنفکری در غرب؛ از لئوناردو تا هگل، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران، آگه.
← كلود ژیرو (1384)، تاریخ جامعه‌شناسی، ترجمه گیتی خرسند، تهران: نگاه معاصر.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از سقراط تا ماکیاولی، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1385)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ در ایران و اسلام، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از ماکیاولی تا مارکس، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1383)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ قرن بیستم، تهران: مرکز.
← حسین بشیریه (1384)، “تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه‌های ماركسیستی”، تهران: نی.
← حسین بشیریه (1384)، “تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ لیبرالیسم و محافظه‌كاری”، تهران: نی.
← اچ. ای. بارنز و اچ. بكر (1354)، تاریخ اندیشه اجتماعی، ج.1، ترجمه جواد یوسفیان، علی‌ اصغر مجیدی، تهران: كتاب‌های سیمرغ.
← اچ. ای. بارنز و اچ. بكر (1358)، تاریخ اندیشه اجتماعی، ج.2 ، ترجمه جواد یوسفیان، تهران: نشر همراه.

مرور نظریه‌های جامعه‌شناسی
← تیم دلینی (1387)، نظریه‌های كلاسیك جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.
← لیوئیس كوزر (1376)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
← جرج ریتزر (1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غرویزاد، تهران: ماجد، صص.1691.
← جرج ریتزر (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی.
← یان كرایب (1384)، نظریه اجتماعی كلاسیك؛ مقدمه‌ای بر اندیشه ماركس، وبر، دوركیم، زیمل، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: آگه.
← یان كرایب (1378)، نظریه اجتماعی مدرن؛ از پارسنز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
← غلامعباس توسلی (1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی 1، تهران: دانشگاه پیام نور.
← حسین ابوالحسن تنهایی (1375)، نظریه‌های جامعه‌شناسی 2، تهران: دانشگاه پیام نور.
← راب استونز (1379)، متفكران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مركز.
← استیون سیدمن (1386)، كشاكش آراء در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

نظریه‌های اخیر
← فیلیپ دانیل اسمیت (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
← اندرو میلنر و جف براویت (1385)، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.
← استیون سیدمن (1386)، كشاكش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
← كرایج كالهون و دیگران (1387)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر، ترجمه جمال محمدی در حمیدرضا جلایی پور، جمال محمدی، و محمدرضا جلایی‌پور، نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی، صص.456125.
← رزمری تانگ (1387)، درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

تأمل عمیق و كسب مهارت در تحلیل نظری
← ریمون آرون (1372)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
← ریمون بودون (1384)، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان كلاسیك، 2جج.، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مركز.

دسترسی به برگزیده متون اصلی
← لیوئیس كوزر و برنارد روزنبرگ (1378)، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
← فرانكلین لوفان بومر (1385)، جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: باز.
← لارنس كهون (1381)، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ویراستار ترجمه عبدالكریم رشیدیان، تهران: نی.
← سایمون دیورینگ (1382)، مطالعات فرهنگی، ترجمه نیما ملك‌محمدی و شهریار وقفی‌پور، تهران: تلخون.
← پیتر ورسلی (1373)، جامعه‌شناسی مدرن، 2جج.، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش.
← جی. اچ. آبراهامز (1369)، مبانی و رشد جامعه‌شناسی، 2جج.، ترجمة حسن پویان، تهران: چاپخش.

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 13 دی 1389 ساعت 14:42

تخته سیاه شماره ۷ نظریه های جامعه شناسی ۳: مكتب بيرمنگام

فرستادن به ایمیل چاپ

ماركسیسم نوگرامشی‌ای
⇐ رویكرد مكتب بیرمنگامBirmingham School كه ریشه در سنت روشنفكری بریتانیا (افرادی مانند ریموند ویلیامزRaymond Williams، ریچارد هوگارتRichard Hoggart و ادوارد تامپسونE. P. Thompson) دارد، بر سیطرة خرد مدرن و نفی دیگر انواع خرد به عنوان طرح مسألة اصلی تأكید دارد.
⇐ یك آبشخور مهم مكتب بیرمنگام نظریة مهم هژمونی آنتونیو گرامشیAntonio Gramsci است.
⇐ این مفهوم مشعر بر آن است كه سلطة طبقة حاكم هیچ گاه كامل نیست و همواره انواعی از نظام اندیشه در جامعه حضور دارد؛
⇐ هژمونی به این دلیل مؤثر واقع می‌شود كه در معنی گسترده بر پذیرش گروه‌های تابع كه تهدیدی برای چارچوب كلی حاكمیت ایجاد نمی‌كند استوار است.
⇐ هژمونی شامل جنگ عقاید و در نهایت رضایت در مورد اصول عقاید حاكم است. عقاید گروه‌های تابع ممكن است بدون هیچ گونه همراهی با عقاید حاكم در هژمونی رایج ریشه داشته باشد. مفهوم هژمونی از این دیدگاه به مفهوم مهم و عمیقی تبدیل می‌شود. مهم این است كه این تضادها در جامعة مدنی به معنای زیر پا گذاشتن قواعد بازی نباشد.
⇐ از این جهت نقش روشنفكرانی كه در درون قواعد بازی گفتگوهای سرمایه‌دارانه در جامعة مدنی و در درون گروه‌هایی كه توسط نظام مسلط به رسمیت شناخته شده‌اند در تحكیم هژمونی مسجل می‌شود.
⇐ در نهایت تحلیل، امتیازاتی كه شالودة هژمونی را تشكیل می‌دهند عمدتاً ماهیت اقتصادی دارند.

⇐ استوارت هالStuart Hall با آمیختن این آموزه با آموزة مهم «دنیای دیوانة» میشل فوكوMichel Foucault به نتیجة مهمی در مطالعات مخاطب دست می‌یابند.
⇐ فوكو طی یك مطالعة تاریخی در مورد تاریخ علوم انسانی، تاریخ جنسیت و تاریخ دیوانگی بر آن است كه خرد مدرن از ابتدا یك گفتمان (دارای سه مؤلفة دانش، قدرت و اخلاق) را تشكیل داد.
⇐ بر این اساس دورة رنسانس زمانی است كه دیوانگی و خِرد از هم جدا نبودند. اما در فاصله سال‌های 1650 تا 1800 میان این دو فاصله افتاد وسرانجام، خرد بر دیوانگی چیرگی یافت. در واقع او می‌خواهد گفتمان قطع‏شده میان خرد و دیوانگی را مورد بررسی قرار دهد. دیوانگان باید در قفس آهنین ساخته‏شده به وسیله خرد وعقلانیت روزگار بگذرانند. روانشناسی علمی در سدة هجدهیم از رهگذر جدایی میان عاقلان و دیوانگان پدید آمد. روانپزشكی هنگامی به وجود آمد كه «دیوانگی به عنوان گناهی طرد شد».
⇐ توانایی عاقلان و كارگزارانشان در سركوبی و ستمگری نسبت به دیوانگان كه در سده نوزدهم جایگاهی برابر عاقلان داشتند، بیش از پیش افزایش یافت. فوكو ضمن تمایز قایل شدن میان دیوانگان و عاقلان و اعمال نظارت اخلاقی بر دیوانگان، به ریشه‏‌های علوم انسانی (به ویژه روانشناسی وروانپزشكی) توجه دارند. این خود بخشی از نظر كلی‌تر او درباره نقش علوم انسانی در نظارت اخلاقی بر مردم به شمار می‌آید.
⇐ این توانمندی‌ای بود كه بعدها تعمیم یافت و خرد مدرن و نظام اجتماعی و سرمایه‌داری و استالینیسم برآمده از آن هر نوع مخالفت با خود را با عنوان جرم و درجاتی از جنون تعبیر و انكار می‌كردند.
⇐ اینگونه انضباط و مجازات مدرن، بر یك مبنای گفتمانی امكان شكل گرفتن یافت.
⇐ از این قرار دانش، گفتگو و اخلاق، هر یك حامل قدرت‌اند و همانطور كه نیچه گفته‌بود، ساخته شده‌اند تا ارادة قدرتمندان را به پیش برند.
⇐ با این استدلال است كه فوكو راه مقاومت در برابر قدرت را شك‌گرایی یا «دیوانگی» می‌داند.
⇐ مقاومت در مقابل خرد مدرن نمی‌تواند با پذیرش خرد مدرن و چهارچوب آن پیشرفتی داشته باشد.
⇐ جنبش‌های ضدفرهنگ و فمینیسم پساساختگرا از نظر فوكو مثال‌هایی از این نوع مقاومت هستند.
⇐ از این قرار بود كه مكتب بیرمنگام به نقش مهم مخاطبان و مخاطب‌محوری در حیطة رسانه‌ها و امكان بالقوة رهایی‌بخشی آن در سایة خروج از نظم عقلانی مدرن تأكید می‌كنند.
⇐ «لذت معمولی» توده نمی‌تواند آنطور كه فرانكفورتی‌ها می‌گویند منفی ارزیابی شود؛ بلكه خود یك ظرفیت بالقوه رهایی‌بخش است كه مخاطبان را رفته رفته به خروج و تردید در مورد چهارچوب‌های تصنعی خرد مدرن وادارد.
⇐ از این قرار آنها از تلویزیون خصوصی در مقابل تلویزیونی عمومی به عنوان یك مكانیسم همانندساز دفاع كردند.
⇐ نظارت دولتی بر تلویزیون‌های خصوصی در موضوعاتی مانند عفت عمومی و امنیت ملی، عاملی است كه این اطمینان را به نظام سلطة مستقر می‌دهد كه گرایش‌های غیرمنتظره و دیوانه‌ای در توده ظهور نمی‌كند. پس تلاش برای مقررات‌زدایی از رسانه‌ها كمك می‌كند تا ما به آزاد شدن از بند خرد مدرن نزدیك‌تر شویم و این آن چیزی است كه ما واقعاً به آن احتیاج داریم. رهایی از سلطه یعنی همین. خارج شدن از محیط یك دستی كه مخالفت در آن تنها در درون یك چهارچوب و قواعد بازی میسر است.

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 21 اسفند 1391 ساعت 13:55

صفحه 1 از 2