فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی | نیمسال 1-91-1390

فرستادن به ایمیل چاپ

در ادامه... ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی | نیمسال 1-91-1390


 

-----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحیم
-----------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخنامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکررا مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخنامه فرد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمره ممکن برای آنها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشات تحویل شدۀ آن دسته از دانشجویانی که نمره کامل پاسخنامه را احراز فرموده‌اند، ترمیم و تکمیل گردیده است.
• تایپ شده بودن/نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”مبانی جامعه‌شناسی“(نیمسال 1-91-1390)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وبگاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
-----------------------------------------------------------


310390023    ←    20
310390040    ←    20
310390044    ←    20
مونا لشگری         ←    20 (نام و شماره دانشجویی شما در سایت آموزش، در فهرست این درس ثبت نشده است. به آمورش مراجعه فرمایید)
310390032    ←    18
310390038    ←    16.5
310390028    ←    15.5
310390041    ←    15.5
310390030    ←    15
310390024    ←    14
310390029    ←    14
310390042    ←    13.5
310390048    ←    13.5
310390025    ←    12
310390050    ←    11.5
310390037    ←    10.5


-----------------------------------------------------------
ریز نمرات
-----------------------------------------------------------
 

■□شماره دانشجویی:  310390023
نمره پاسخنامه:  14
گزارش 1:  0.5
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.5
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.5
گزارش 6:  0.25
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  1.5
فعالیت کلاسی:  0.75
░▒▓نمره نهایی:  20


■□شماره دانشجویی:  310390040
نمره پاسخنامه:  13
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.5
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.5
گزارش 6:  0.5
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  3
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  20


■□شماره دانشجویی:  310390044
نمره پاسخنامه:  15.5
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.5
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.5
گزارش 6:  0.5
گزارش 7:  0
گزارش 8:  0.25
گزارش فوق العاده:  2
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  20


■□شماره دانشجویی: مونا لشگری (نام و شماره دانشجویی شما در سایت آموزش، در فهرست این درس ثبت نشده است. به آمورش مراجعه فرمایید)
نمره پاسخنامه:  16
گزارش 1:  0.5
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.5
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.5
گزارش 6:  0.5
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  20


■□شماره دانشجویی:  310390032
نمره پاسخنامه:  16
گزارش 1:  0
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.5
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0
گزارش 6:  0
گزارش 7:  0
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  18


■□شماره دانشجویی:  310390038
نمره پاسخنامه:  10.5
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0.25
گزارش 3:  0.25
گزارش 4:  0.25
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0.25
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  3
فعالیت کلاسی:  0.5
░▒▓نمره نهایی:  16.5


■□شماره دانشجویی:  310390028
نمره پاسخنامه:  13
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.25
گزارش 4:  0.25
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  0.5
░▒▓نمره نهایی:  15.5


■□شماره دانشجویی:  310390041
نمره پاسخنامه:  14
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0
گزارش 3:  0.25
گزارش 4:  0.25
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0.25
گزارش 7:  0.25
گزارش 8:  0
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  15.5


■□شماره دانشجویی:  310390030
نمره پاسخنامه:  12.5
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0
گزارش 3:  0
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0
گزارش 6:  0.5
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  0.75
░▒▓نمره نهایی:  15


■□شماره دانشجویی:  310390024
نمره پاسخنامه:  11
گزارش 1:  0.5
گزارش 2:  0.25
گزارش 3:  0.25
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0.25
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  14


■□شماره دانشجویی:  310390029
نمره پاسخنامه:  10.5
گزارش 1:  0.5
گزارش 2:  0.25
گزارش 3:  0.25
گزارش 4:  0.25
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0.5
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.5
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  0.25
░▒▓نمره نهایی:  14


■□شماره دانشجویی:  310390042
نمره پاسخنامه:  9.5
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0
گزارش 3:  0
گزارش 4:  0
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.25
گزارش فوق العاده:  2.5
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  13.5


■□شماره دانشجویی:  310390048
نمره پاسخنامه:  10
گزارش 1:  0.5
گزارش 2:  0
گزارش 3:  0
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.5
گزارش 6:  0.5
گزارش 7:  0.5
گزارش 8:  0.25
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  0.5
░▒▓نمره نهایی:  13.5


■□شماره دانشجویی:  310390025
نمره پاسخنامه:  9.5
گزارش 1:  0.5
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0.25
گزارش 4:  0.5
گزارش 5:  0.25
گزارش 6:  0.25
گزارش 7:  0.25
گزارش 8:  0
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  12


■□شماره دانشجویی:  310390050
نمره پاسخنامه:  10.5
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0
گزارش 3:  0
گزارش 4:  0
گزارش 5:  0
گزارش 6:  0
گزارش 7:  0
گزارش 8:  0
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  0.5
░▒▓نمره نهایی:  11.5


■□شماره دانشجویی:  310390037
نمره پاسخنامه:  9.75
گزارش 1:  0.25
گزارش 2:  0.5
گزارش 3:  0
گزارش 4:  0
گزارش 5:  0
گزارش 6:  0
گزارش 7:  0
گزارش 8:  0
گزارش فوق العاده:  0
فعالیت کلاسی:  
░▒▓نمره نهایی:  10.5

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.