فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیمسال ۱-۹۵-۱۳۹۴

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجوادی نمینی حوراء    ←    ۲۰
راسك محمدرضا    ←    ۲۰
عباسي محمدرضا    ←    ۲۰
شهبازي ريحانه    ←    ۲۰
گلي حسن    ←    ۱۹
پيماني محمدحسين    ←    ۱۸.۲۵
درفشي هنگامه    ←    ۱۷
۳۱۰۸۹۴۰۲۷    ←    ۱۶.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۹    ←    ۱۶.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۴    ←    ۱۶
۳۱۰۸۹۴۰۳۷    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۳۰۵۱    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۶    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۵    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۳    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۹    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۸۹۴۰۴۱    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۰    ←    ۱۱
۳۱۰۸۹۴۰۵۱    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۵    ←    ۵
۳۱۰۸۹۴۰۳۸    ←    ۲.۷۵
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:        ۴۴۰۱۹۰۰۹۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۷
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵ *نمره گزارش تحقیق ترمیم شد
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۲۰■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۶■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۹■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۸.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:                ۱.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۷■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۲۹۳۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۴.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۳.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۲
گزارش‌تحقیق:                ۳
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:                ۰.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۵.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۲۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۱.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۱.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۴۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۱۰
گزارش‌تحقیق:                ۲.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:                ۱۲.۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۷.۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۸.۷۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۳.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                 ۱
░▒▓ نمره نهایی:                ۵■□شماره دانشجویی:        ۳۱۰۸۹۴۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:                 ۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:                ۰
گزارش فوق‌العاده:                
گزارش‌فیلم:               
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                
░▒▓ نمره نهایی:                ۲.۷۵

 

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.