فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌تطبیقی‌یک

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره 1-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی یک کارشناسی ارشد، در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای افزایش مهارت‌های لازم در زمینه تحلیل و خصوصاً «مقایسه» نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک طراحی شده است.

 ← در اين دوره، سه هدف را دنبال مي‌كنيم:
← هدف اول، علاقمندسازي دانشجويان به قلمرو محض مناقشات نظري در جامعه‌شناسی است، تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در این زمینه به دست آورند. ما بيشتر سؤال ايجاد خواهيم كرد؛
← هدف دوم، تدارک مقدمات مفهومی و نظری برای درک دگرگونی‌های عظیم نظری پس از هزیمت جنبش‌های 1968 (موج سوم نظریه جامعه‌شناختی) است.
← مهم‌ترين منظور، آماده‌سازی دانشجویان برای مقایسه و انتخاب چهارچوب‌های نظری رقیب، برای تدوین رساله پایان نامه کارشناسی ارشد خواهد بود.
← تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد. تحقق کامل اهداف دوره، با اهتمام دانشجویان محترم به تمام این مراحل میسر خواهد بود.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث/ اعلام برنامۀ ترم/ معرفي منابع
← اصول تحلیل نظری و کاربست نظریه

← تحقیق اول: در مؤلفه‌ها و مقولات دوگانه فرد/جامعه  بودون/ج.1: 47-11/ج.2: 78-19، و کوزر و روزنبرگ: 216-43، 560-501
• مرور‌مقدماتی‌و‌ترسیم‌فضای‌بحث
← مطالعه اول از جلد دوم: کار با مفهوم ”ناظر بیطرف“ آدام اسمیت
← با اشاراتی به کانت/ وبر/ دورکیم/ شلر/ نیچه/...
← مطالعه اول از جلد اول: کار با مفهوم ”قدرت اجتماعی“ از آلکسی دو توکویل
← با اشاراتی به مونتسکیو/ لاک/ کنت/ مارکس/ دورکیم/ پارتو/...
• به‌ضمیمۀ‌مرور‌گزیده‌متونی‌از‌زیمل/وبر/مالینوفسکی/لویاشتروس/پارسنز/شیلز/هومنز/راس/سامنر/مید/پیاژه/رانگ/لاونتال/گرث‌و‌میلز/کوزر/لوکس/دورکیم/مالینوفسکی/مارکس/گلاکمن/اسپنسر/رادکلیف-براون/بلاو/مرتن

← تحقیق دوم: در مؤلفه‌هاو مقولات دوگانه عینیت‌گرایی/ذهنیت‌گرایی بودون/ج.1: 219-89/ج.2: 211-81، و کوزر و روزنبرگ: 250-217
• مرور‌مقدماتی‌و‌ترسیم‌فضای‌بحث
← مطالعه سوم از جلد اول: دورکیم/وبر: همگرایی در روش!
← با اشاراتی به کنت/ دورکیم/ وبر/ زیمل/ ...
← مطالعه دوم از جلد دوم: تشریح باورهای دینی
← با اشاراتی به کانت/ اسپنسر/ نیچه/ دورکیم/ ...
← مطالعه سوم از جلد اول: زیمل و مسائل تفسیر تاریخی
← با اشاراتی به مارکس/ دیلتای/ وبر/ زیمل/ ...
← مطالعه سوم از جلد دوم: زیمل و معرفت‌شناسی در فلسفه پول
← با اشاراتی به شوپنهاور/ دیلتای/ دورکیم/ زیمل/ ...
• به‌ضمیمۀ‌مرور‌گزیده‌متونی‌از‌تامس‌و‌زنانیسکی/‌وبر/‌مک‌آیور/‌شوتز/‌گیدنز

░▒▓ منبع‌اصلي
← ریمون بودون (1384)، مطالعاتی در جامعه‌شناسان کلاسیک، ترجمه باقر پرهام، تهران: مرکز، ج.1: 133-11 و ج.2: 211-19.

░▒▓ منابع‌جنبی
← لویيس كوزر و برنارد روزنبرگ (ویراستاران) (1378)، نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناسي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر ني:25043، 560501.
← حسين بشيريه (1384)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم، 2جج.، تهران: ني.
← پیتر ورسلی (ویراستار) (1373)، جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش، ج.1: 9415، ج.2: 578419.

░▒▓ فعاليت‌هاي‌كلاس‌/ پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم براي درك منبع اصلي ضروري خواهد بود.
← سؤالات، نكات و ساير ملاحظات خود را در تالار گفتگوي اينترنتي درس به اشتراك بگذاريد.
← گزارش‌هاي زير را در مواقع تعيين شده، تايپ شده تحويل دهيد:
← گزارش 1(1 نمره): مرور فیلم سینماییاقتباسی «تروی»(2 صفحه=700 كلمه)، همراه با شرح و پاسخ به سؤالات (حداقل 4 صفحه =1400 كلمه).
← گزارش 2(3.5 نمره): مرور (7 صفحه=2500 كلمه)، همراه با شرح و مقایسه و اظهار نظر درباره دوگانۀ فردجامعه (حداقل 7 صفحه =2500 كلمه).
← گزارش 3(3.5 نمره): مرور (7 صفحه=2500 كلمه)، همراه با شرح و مقایسه و اظهار نظر درباره دوگانۀ عینیت‌گرایی/ذهنیت‌گرایی (حداقل 7 صفحه =2500 كلمه).
← گزارش فوق‌العاده:  مرور انتقادی بشیریه(تا 3+ نمره)، «یا» ورسلی (تا 1.5+ نمره)؛ شامل: چکیده(100 کلمه)+کلیدواژگان(10 تا 15 کلمه)+ مرور کتاب(15 صفحه= 5250 كلمه)+نقد و جمع‌بندی(اقلاً 5 صفحه=1750كلمه)+فهرست منابع.

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
← امتحان پايان ترم بر مبناي (1) بودون/ج.1: 133-11 و ج.2: 211-19، و همچنين (2) مباحث كلاس برگزار خواهد شد (12 نمره).

░▒▓ رفع‌اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوي اينترنتي: www.PhiloSociology®.ir
← روزهاي شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه(ساعت 15:30 تا 16:30).

░▒▓ كتاب‌شناسي؛‌ساير‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون

░▒▓ برداشت‌اصولي‌و‌مقدماتي‌از‌نظريۀ‌اجتماعي
← فریدریش یوناس (1387)، تاریخ جامعه‌شناسی؛ ج.1: پیدایش و شکل‌گیری نظریه‌های نوین، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز: رسش.
← الكس كالينيكوس (1383)، درآمدي تاريخي به نظريه اجتماعي، ترجمه اكبر معصوم‌بيگي، تهران: آگه.
← جِیکوب برونوفسکی و بروس مزلیش (1379)، سنت روشنفکری در غرب؛ از لئوناردو تا هگل، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران: آگه.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از سقراط تا ماکیاولی، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1385)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ در ایران و اسلام، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از ماکیاولی تا مارکس، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1383)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ قرن بیستم، تهران: مرکز.
← حسين بشيريه (1384)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم؛ انديشه‌هاي ماركسيستي، تهران: ني.
← حسين بشيريه (1384)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسم و محافظه‌كاري، تهران: ني.
← اچ. اي. بارنز و اچ. بكر (1354)، تاريخ انديشه اجتماعي، ج.1، ترجمه جواد يوسفيان، علي‌ اصغر مجيدي، تهران: كتاب‌هاي سيمرغ.
← اچ. اي. بارنز و اچ. بكر (1358)، تاريخ انديشه اجتماعي، ج.2 ، ترجمه جواد يوسفيان، تهران: نشر همراه.

░▒▓ مرور‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌
← تيم دلیني (1387)، نظريه‌هاي كلاسيك جامعه‌شناسي، ترجمه بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي، تهران: نشر ني.
← لویيس كوزر (1376)، زندگي و انديشۀ بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر علمي.
← جرج ريتزر (1374)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، ترجمه احمدرضا غرويزاد، تهران: ماجد، صص.1691.
← جرج ريتزر (1374)، نظريۀ جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر علمي.
← يان كرايب (1384)، نظريۀ اجتماعي كلاسيك؛ مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركيم، زيمل، ترجمه شهناز مسمي‌پرست، تهران: آگه.
← يان كرايب (1378)، نظريۀ اجتماعي مدرن؛ از پارسنز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
← غلامعباس توسلي (1374)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 1، تهران: دانشگاه پيام نور.
← حسين ابوالحسن تنهايي (1375)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 2، تهران: دانشگاه پيام نور.
← راب استونز (1379)، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران: نشر مركز.
← استيون سيدمن (1386)، كشاكش آراء در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.

░▒▓ تمرکز‌بر‌نظريه‌هاي‌پس‌از‌جنبش‌های‌1968
← فيليپ دانيل اسميت (1384)، درآمدي بر نظريه فرهنگي، ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
← اندرو ميلنر و جف براويت (1385)، درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهران: ققنوس.
← استيون سيدمن (1386)، كشاكش آرا در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.
← كرايج كالهون و ديگران (1387)، نظريه جامعه‌شناختي معاصر، ترجمه جمال محمدي در حميدرضا جلايي پور، جمال محمدي، و محمدرضا جلايي‌پور، نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي، تهران: نشر ني، صص.456125.
← رزمري تانگ (1387)، درآمدي جامع بر نظريه‌هاي فمينيستي، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران: نشر ني.

░▒▓ تأمل‌عميق‌و‌كسب‌مهارت‌در‌تحليل‌نظري؛ لذت‌نظریه‌جامعه‌شناختی
← ريمون آرون (1372)، مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
← ريمون بودون (1384)، مطالعاتي در آثار جامعه‌شناسان كلاسيك، 2جج.، ترجمه باقر پرهام، تهران: مركز.

░▒▓ دسترسي‌به‌برگزيده‌متون‌اصلي
← لویيس كوزر و برنارد روزنبرگ (1378)، نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناسي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر ني.
← فرانكلين لوفان بومر (1385)، جريان‌هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي، ترجمه حسين بشيريه، تهران: باز.
← لارنس كهون (1381)، از مدرنيسم تا پست‌مدرنيسم، ويراستار ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران: ني.
← سايمون ديورينگ (1382)، مطالعات فرهنگي، ترجمه نيما ملك‌محمدي و شهريار وقفي‌پور، تهران: تلخون.
← پيتر ورسلي (1373)، جامعه‌شناسي مدرن، 2جج.، ترجمه حسن پويان، تهران: چاپخش.
← جي. اچ. آبراهامز (1369)، مباني و رشد جامعه‌شناسي، 2جج.، ترجمة حسن پويان، تهران: چاپخش.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.