فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

نظریه‌های جامعه‌شناسی دو

ریزنتایج‌آزمون‌پایان‌دوره‌نظریه‌های‌جامعه‌شناسی/دانشگاه‌امام‌جعفرصادق‌ع|نیم‌سال۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسمیعی مقدم مرتضی    ←    20
شاه صاحبی سیدعلی    ←    20
طالقانی داود    ←    20
موسوی سید اسماعیل    ←    20
هاشمی تنگستانی    ←    19
سیاحی زاده فرد سیدحسنعلی    ←    18.5
بادین فکر محمد جواد    ←    17.5
رستمی رضا    ←    16.75
رجبیجعفرآبادی محسن    ←    16.25
معتمدی سده محمد جواد    ←    16
9331029    ←    14.75
9331240    ←    14.5
9331220    ←    12.75
9331003    ←    12.25
9331212    ←    10.25
9331126    ←    9.5
9331187    ←    8
9331129    ←    7
9331065    ←    6.75
9331244    ←    5.75
9331183    ←    5.75
9331130    ←    0.75░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
■□شماره دانشجویی:                       9331105   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331109   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331123   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331175   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        20
■□شماره دانشجویی:                       9331281   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    18   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        19
■□شماره دانشجویی:                       9331106   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    17   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1.5   
░▒▓ نمره نهایی:                        18.5
■□شماره دانشجویی:                       9331033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                2   
░▒▓ نمره نهایی:                        17.5
■□شماره دانشجویی:                       9331086   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        16.75
■□شماره دانشجویی:                       9331084   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        16.25
■□شماره دانشجویی:                       9331169   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    12.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                         0.75   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        16
■□شماره دانشجویی:                       9331029   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        14.75
■□شماره دانشجویی:                       9331240   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    13.5   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.75   
░▒▓ نمره نهایی:                        14.5
■□شماره دانشجویی:                       9331220   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    14.75   
گزارش‌تحقیق:                       -2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        12.75
■□شماره دانشجویی:                       9331003   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    15.75   
گزارش‌تحقیق:                       -4   
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        12.25
■□شماره دانشجویی:                       9331212   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    10.25   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        10.25
■□شماره دانشجویی:                       9331126   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    9   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        9.5
■□شماره دانشجویی:                       9331187   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    8   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        8
■□شماره دانشجویی:                       9331129   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    4.5   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.5   
گزارش فوق‌العاده:                        1   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                1   
░▒▓ نمره نهایی:                        7
■□شماره دانشجویی:                       9331065   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    6.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        6.75
■□شماره دانشجویی:                       9331244   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    3.5   
گزارش‌تحقیق:                       2   
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                        5.75
■□شماره دانشجویی:                       9331183   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    5.75   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                            
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0   
░▒▓ نمره نهایی:                        5.75
■□شماره دانشجویی:                       9331130   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                    0   
گزارش‌تحقیق:                          
گزارش فیلم:                         0.25   
گزارش فوق‌العاده:                           
مشارکت مؤثر در روند کلاس:                0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                        0.75

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 مرداد 1396 ساعت 08:45

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۶-۱۳۹۵

فرستادن به ایمیل چاپ

|ادامه مطلب...


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـــشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اقبالی زارچ محمدرضا    ←    20
قنبری حقیقی سپیده    ←    19
برهانی خشت مسجدی محمدجواد    ←    18.75
بهرامی نصر پروین    ←    18.75
شیخ الاسلامزاده تنكابنی زهرا    ←    18
تفقدی هلالی ناصر    ←    17.75
سراونی كاظم    ←    17.25
310494033    ←    16.5
310494029    ←    16
310294067    ←    15.75
310494043    ←    14.5
310192028    ←    14
310291049    ←    14
310494032    ←    13.75
310493028    ←    13.25
310493035    ←    13.25
310492043    ←    13
310494038    ←    12.75
310693048    ←    12.5
310294052    ←    11.75
310294060    ←    11.5
310693046    ←    11.5
310494041    ←    10.5
310494027    ←    10.25
310693042    ←    10.25
310292055    ←    8.75
310493023    ←    6.75
310294053    ←    6.75
310494048    ←    6.75
310392038    ←    6.5
310693049    ←    6.5
310492028    ←    5.25
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
شماره دانشجویی:                    310294045   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                    2   
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    20
شماره دانشجویی:                    310493041   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    19
شماره دانشجویی:                    310294048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.25   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            2   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.75
شماره دانشجویی:                    310493026   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    18.75
شماره دانشجویی:                    310294059   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    18
شماره دانشجویی:                    310294050   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                17   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    17.75
شماره دانشجویی:                    310494031   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.75   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    17.25
شماره دانشجویی:                    310494033   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    16.5
شماره دانشجویی:                    310494029   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                16   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    16
شماره دانشجویی:                    310294067   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    15.75
شماره دانشجویی:                    310494043   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14.5
شماره دانشجویی:                    310192028   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    14
شماره دانشجویی:                    310291049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                14   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    14
شماره دانشجویی:                    310494032   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    13.75
شماره دانشجویی:                    310493028   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    13.25
شماره دانشجویی:                    310493035   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                13.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    13.25
شماره دانشجویی:                    310492043   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    13
شماره دانشجویی:                    310494038   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.75
شماره دانشجویی:                    310693048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                12.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    12.5
شماره دانشجویی:                    310294052   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.75
شماره دانشجویی:                    310294060   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                11   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310693046   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10   
گزارش‌فیلم:                    0.5   
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1   
░▒▓ نمره نهایی:                    11.5
شماره دانشجویی:                    310494041   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                9.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.5
شماره دانشجویی:                    310494027   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310693042   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                10   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    10.25
شماره دانشجویی:                    310292055   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                7.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            1.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    8.75
شماره دانشجویی:                    310493023   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.75   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310294053   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310494048   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.25   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.5   
░▒▓ نمره نهایی:                    6.75
شماره دانشجویی:                    310392038   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    6.5
شماره دانشجویی:                    310693049   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                6.5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:               
░▒▓ نمره نهایی:                    6.5
شماره دانشجویی:                    310492028   
جمع نمره پاسخ‌نامه:                5   
گزارش‌فیلم:                       
گزارش‌تحقیق:                       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:            0.25   
░▒▓ نمره نهایی:                    5.25

آخرین بروز رسانی در جمعه, 16 تیر 1396 ساعت 10:53

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

.ادامه مطلب...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ناصح رضا    ←    ۲۰
غفاري سياوشاني فاطمه    ←    ۱۷
زينتي پيمان    ←    ۱۷
ابراهيمي پنجكي سعيده    ←    ۱۶.۷۵
محمودي آذر    ←    ۱۶.۲۵
راجي زهرا    ←    ۱۵.۷۵
حسين زاده حسام    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۱    ←    ۱۴
۳۱۰۴۹۱۰۴۲    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۰۹۵    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۹    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۲۹۲۰۷۰    ←    ۱۳.۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۶    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۴    ←    ۱۳
۳۱۰۴۹۲۰۴۹    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۵۲    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۸    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۷    ←    ۱۱.۵
۳۱۰۲۹۰۰۵۹    ←    ۱۱
۳۱۰۴۹۱۰۲۱    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۱    ←    ۱۰.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۴۸    ←    ۹
۳۱۰۴۹۰۰۵۰    ←    ۸.۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۲    ←    ۷.۲۵
۳۱۰۴۹۰۰۲۹    ←    ۷
۳۱۰۴۹۲۰۳۲    ←    ۷
۳۱۰۴۹۱۰۳۴    ←    ۷
۳۱۰۲۹۱۰۵۱    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۵    ←    ۵.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۸    ←    ۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۰    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۱    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۴۹۰۰۵۸    ←    ۴.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۴۸    ←    ۳.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۴    ←    ۲.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۵۲    ←    ۰░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۷۶
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۲۰█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۳
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۱۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۳۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق: ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق: ۲
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۴█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۴█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۹۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۷۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۳۹۲۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۳
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۴۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۲
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۴.۵
گزارش‌تحقیق: -۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۰۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۱۰.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۱█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۹.۵
گزارش‌تحقیق: ۰.۷۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۹.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۹█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۸.۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۲۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۷.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۷.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: -۲ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۷█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۵۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۵.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۲۵
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۵.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۰
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۰۰۵۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۴.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۴.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۲۹۱۰۴۸
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۳.۲۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۱۰۲۴
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۲.۷۵█ شماره دانشجویی: ۳۱۰۴۹۲۰۵۲
جمع نمره پاسخ‌نامه: ۰
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۰

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 08 تیر 1394 ساعت 18:57

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی.برای دانشجویان انسان‌شناسی | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

.ادامه مطلب...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی کلاسیک. برای دانشجویان انسان‌شناسی“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حسيني نوشين    ←    ۱۸
سعيدي زهرا    ←    ۱۵.۵
لطف پور مريم    ←    ۱۵.۵
اوجاقي سميه    ←    ۱۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۴    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۳۹۱۰۳۰    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۸    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۳۹۰۰۲۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۳۰    ←    ۱۲.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۲۶    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۴۹۱۰۴۲    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۹۲    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۳۹۲۰۲۷    ←    ۷.۵
۳۱۰۳۸۸۰۳۰    ←    ۶.۲۵
۳۱۰۳۹۱۰۴۱    ←    ۵.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۲۷    ←    ۳.۵
۳۱۰۸۹۳۰۵۴    ←    ۳.۲۵
۳۱۰۴۹۲۰۴۶    ←    ۲.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۴۳    ←    ۲
۳۱۰۴۹۱۰۳۲    ←    ۱.۷۵
۳۱۰۴۹۲۰۳۰    ←    ۱.۲۵
۳۱۰۴۹۱۰۲۲    ←    ۱
۳۱۰۴۸۹۰۳۸    ←    ۰.۷۵


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۸


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۲۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۵
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۰۰۲۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰.۷۵
گزارش‌تحقیق:۱
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۲.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۴۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۹۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰
گزارش‌تحقیق:۰.۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۲
░▒▓ نمره نهایی:۷.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۸۸۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۶.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۳۹۱۰۴۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۳.۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱.۲۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۲۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۳.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۸۹۳۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۴۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۲.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۲.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۴۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۲


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۳۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۲۰۳۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱
گزارش‌تحقیق:۰.۲۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۹۱۰۲۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۰
░▒▓ نمره نهایی:۱


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۴۸۹۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱.۷۵
گزارش‌تحقیق:-۱ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۰.۷۵

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 08 تیر 1394 ساعت 18:58

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز ادامه مطلب...نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“(نیم‌سال ۲-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ310290070    ←    20
310490056    ←    18.5
310490031    ←    18.25
310290060    ←    18.25
310491029    ←    18.25
310490057    ←    18
310290057    ←    18
310289043    ←    18
310490034    ←    18
310290067    ←    18
310491027    ←    17.5
310290065    ←    17.25
310491033    ←    17.25
310490037    ←    17
310291055    ←    17
310290078    ←    16.25
310290072    ←    15.25
310291053    ←    14.5
310488044    ←    14.5
310291068    ←    14.5
310290083    ←    13.5
310189073    ←    13
310490032    ←    12.75
310290079    ←    12.75
310490028    ←    11.75
310491026    ←    11.75
310189060    ←    11.75
310490030    ←    11.5
310490047    ←    11.5
310490035    ←    11
310491037    ←    11
310490050    ←    9
310490029    ←    7.75
310290071    ←    7.25
310490049    ←    7.25
310490036    ←    6.25
310490058    ←    6.25
310490052    ←    3.75
310490041    ←    3.75
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

■□شماره دانشجویی:                310290070
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                20
■□شماره دانشجویی:                310490056
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                18.5
■□شماره دانشجویی:                310490031
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                18.25
■□شماره دانشجویی:                310290060
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:                -0.25
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                18.25
■□شماره دانشجویی:                310491029
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                18.25
■□شماره دانشجویی:                310490057
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.75
░▒▓ نمره نهایی:                18
■□شماره دانشجویی:                310290057
جمع نمره پاسخ‌نامه:            14.5
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                 1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                18
■□شماره دانشجویی:                310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.75
░▒▓ نمره نهایی:                18
■□شماره دانشجویی:                310490034
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                18
■□شماره دانشجویی:                310290067
جمع نمره پاسخ‌نامه:            18
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                18
■□شماره دانشجویی:                310491027
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17.5
■□شماره دانشجویی:                310290065
جمع نمره پاسخ‌نامه:            16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310491033
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                17.25
■□شماره دانشجویی:                310490037
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17
■□شماره دانشجویی:                310291055
جمع نمره پاسخ‌نامه:            17.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                17
■□شماره دانشجویی:                310290078
جمع نمره پاسخ‌نامه:            16.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                16.25
■□شماره دانشجویی:                310290072
جمع نمره پاسخ‌نامه:            15.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                15.25
■□شماره دانشجویی:                310291053
جمع نمره پاسخ‌نامه:            14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                14.5
■□شماره دانشجویی:                310488044
جمع نمره پاسخ‌نامه:            14.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                14.5
■□شماره دانشجویی:                310291068
جمع نمره پاسخ‌نامه:            12.75
گزارش‌تحقیق:                1.5
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                14.5
■□شماره دانشجویی:                310290083
جمع نمره پاسخ‌نامه:            13.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                13.5
■□شماره دانشجویی:                310189073
جمع نمره پاسخ‌نامه:            12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.25
░▒▓ نمره نهایی:                13
■□شماره دانشجویی:                310490032
جمع نمره پاسخ‌نامه:            12.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                12.75
■□شماره دانشجویی:                310290079
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                12.75
■□شماره دانشجویی:                310490028
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310491026
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310189060
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11.75
■□شماره دانشجویی:                310490030
جمع نمره پاسخ‌نامه:            9
گزارش‌تحقیق:                2
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                11.5
■□شماره دانشجویی:                310490047
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.5
░▒▓ نمره نهایی:                11.5
■□شماره دانشجویی:                310490035
جمع نمره پاسخ‌نامه:            11
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                11
■□شماره دانشجویی:                310491037
جمع نمره پاسخ‌نامه:            10
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                11
■□شماره دانشجویی:                310490050
جمع نمره پاسخ‌نامه:            9
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                9
■□شماره دانشجویی:                310490029
جمع نمره پاسخ‌نامه:            8.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.5
░▒▓ نمره نهایی:                7.75
■□شماره دانشجویی:                310290071
جمع نمره پاسخ‌نامه:            7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                7.25
■□شماره دانشجویی:                310490049
جمع نمره پاسخ‌نامه:            7.25
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:       
░▒▓ نمره نهایی:                7.25
■□شماره دانشجویی:                310490036
جمع نمره پاسخ‌نامه:            6.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                6.25
■□شماره دانشجویی:                310490058
جمع نمره پاسخ‌نامه:            6.5
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        -0.25
░▒▓ نمره نهایی:                6.25
■□شماره دانشجویی:                310490052
جمع نمره پاسخ‌نامه:            2.75
گزارش‌تحقیق:               
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        1
░▒▓ نمره نهایی:                3.75
■□شماره دانشجویی:                310490041
جمع نمره پاسخ‌نامه:            2
گزارش‌تحقیق:                1
گزارش فوق‌العاده:                
مشارکت مؤثر در روند کلاس:        0.75
░▒▓ نمره نهایی:                3.75

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 08 تیر 1393 ساعت 06:24

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

 


ادامه مطلب....


 

ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀنظریه‌های‌جامعه‌شناسی‌دو

فرستادن به ایمیل چاپ


دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دورۀ 2-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی دو، در دانشكدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های ضروری درک نظریه‌های كلاسیك جامعه‌شناسی طراحی گردیده است. هدف از مطالعه نظریات جامعه‌شناسی كلاسیك، به دست آوردن سویه‌های اصولی و تعیین‌کننده تفكر اجتماعی است. ریل‌هایی که حرکت‌های امروز در نظریه جامعه‌شناختی در راستا و چهارچوب آنها صورت می‌گیرد.
← در مورد كسانی كه باید در این مرحله مورد مطالعه قرار گیرند، اختلاف نظر وجود دارد. بسیار حایز اهمیت است كه متفكرانی كه در این مرحله برگزیده می‌شوند، سررشته‌های آنچه در ادامه نظریه جامعه‌شناختی تا امروز اتفاق می‌افتد را به دست دانشجویان بسپارند.
← در مورد جایگاه هربرت اسپنسر از بریتانیا، اگوست كنت و امیل دوركیم از فرانسه، كارل ماركس و ماكس وبر از آلمان اتفاق نظر وجود دارد.
← قبلاً گئورگ زیمل آلمانی در پایه كلاسیك‌های مذکور تلقی نمی‌شد، اما پس از بازشناسی جریان‌های فكری فرجام قرن بیستم، اهمیت او محرز گردید.
← بی‌گمان، جرج كسپر هومنز، جرج هربرت مید، و تالكوت پارسنز امریكایی هم پایۀ شش متفكر مذكور نیستند، ولی مقام شامخ و تعیین‌کننده این سه، در نظریه جامعه‌شناختی تردید ناپذیر است.
← به هر تقدیر، برنامه دوره طوری تنظیم شده است که اصول و مفاهیم اساسی ناظر بر دیدگاه‌های نه متفکر مذکور را در جریان روایتی از سیر نظریۀ اجتماعی تا جنبش‌های 1968 پوشش دهد.
← ما در این دوره دو هدف را دنبال می‌كنیم:
      ← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نظریه اجتماعی کلاسیک است تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصیل به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
      ← هدف دوم، به دست دادن تصویری از سیر نظریۀ اجتماعی کلاسیک و اهم مفاهیم آن است؛ این تصویر، به شما كمك می‌كند تا برنامه‌های پژوهشی خود را با دید بازتری انتخاب كنید.
← انتظار بر این است كه این دوره، درك عمومی و در عین حال اصولی از نظریه اجتماعی را در دانشجو پایه بگذارد.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

░▒▓ برنامه‌دوره
← كلیات/ طرح مبحث/ چشم‌انداز كلی به دوره/اعلام برنامه دوره/معرفی منابع
← مرور سیر تاریخی اندیشه تا جامعه‌شناسی مدرن
← شكل‌گیری تفكر اجتماعی مدرن؛ ایده جامعه‌شناسی علمی در اروپای آنگلوساکسون
      ← تجربه‌گرایی انگلیسی
      ← رفتارگرایی/مكتب مبادله (صص.285-269.)
      ← پراگماتیسم/مكتب شیكاگو (صص.124-112.)
      ← تكامل‌گرایی، کارکردگرایی و نظریه عمومی سیستم‌ها (صص.54-45/صص.192-129)
← شكل‌گیری تفكر اجتماعی منتقد مدرنیت؛ ایده جامعه‌شناسی انتقادی در اروپای قاره‌ای
      ← زمینه‌های فلسفی قبل از قرن بیستم
      ← سنت انتقادی چپ‌گرا(صص.67-55.)
      ← سنت انتقادی راست‌گرا(صص.106-67.)

░▒▓ منبع‌اصلی
← صفحات 45 تا 162 و 269 تا 289 از جرج ریتزر (1388)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن؛ مقدمات، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: ثالث.

░▒▓ منابع‌جنبی
← تیم دلینی (1387)، نظریه‌های كلاسیك جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.
← یان كرایب (1384)، نظریۀ اجتماعی كلاسیك؛ مقدمه‌ای بر اندیشه ماركس، وبر، دوركیم و زیمل، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: آگه.

نمرات ’نظریه‌های جامعه‌شناسی دو‘

فرستادن به ایمیل چاپ
آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 14 بهمن 1389 ساعت 23:28 ادامه مطلب...

تخته‌سیاه شماره 1 نظریه‌های جامعه‌شناسی(2)

فرستادن به ایمیل چاپ

دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو


← دوره 1-90-89 نظریه‌های جامعه‌شناسی(2) در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های ضروری برای درک نظریه‌های كلاسیك جامعه‌شناسی طراحی گردیده است. هدف از مطالعه نظریات جامعه‌شناسی كلاسیك، به دست آوردن سویه‌های اصولی و تعیین‌کننده تفكر اجتماعی است. ریل‌هایی که حرکت‌های امروز در نظریه جامعه‌شناختی در راستا و چهارچوب آنها صورت می‌گیرد.
← در مورد كسانی كه باید در این مرحله مورد مطالعه قرار گیرند، اختلاف نظر وجود دارد. بسیار حایز اهمیت است كه متفكرانی كه در این مرحله برگزیده می‌شوند، سررشته‌های آنچه در ادامه نظریه جامعه‌شناختی تا امروز اتفاق می‌افتد را به دست دانشجویان بسپارند.
← در مورد جایگاه هربرت اسپنسر از بریتانیا، اگوست كنت و امیل دوركیم از فرانسه، كارل ماركس و ماكس وبر از آلمان اتفاق نظر وجود دارد.
← قبلاً گئورگ زیمل آلمانی در پایه كلاسیك‌های مذکور تلقی نمی‌شد، اما پس از بازشناسی جریان‌های فكری فرجام قرن بیستم، اهمیت او محرز گردید.
← بی‌گمان، جرج كسپر هومنز، جرج هربرت مید، و تالكوت پارسنز امریكایی هم پایه شش متفكر مذكور نیستند، ولی مقام شامخ و تعیین‌کننده این سه، در نظریه جامعه‌شناختی تردید ناپذیر است.
← به هر تقدیر، برنامه دوره طوری تنظیم شده است که اصول و مفاهیم اساسی ناظر بر دیدگاه‌های نه متفکر مذکور را در جریان روایتی از سیر نظریه اجتماعی تا جنبش‌های 1968 پوشش دهد.
← ما در این دوره دو هدف را دنبال می‌كنیم:
← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نظریه اجتماعی کلاسیک است تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دوره تحصیل به دست آورند. ما بیشتر سؤال ایجاد خواهیم كرد؛
← هدف دوم، به دست دادن تصویری از سیر نظریه اجتماعی کلاسیک و اهم مفاهیم آن است؛ این تصویر، به شما كمك می‌كند تا برنامه‌های پژوهشی خود را با دید بازتری انتخاب كنید.
← انتظار بر این است كه این دوره، درك عمومی و در عین حال اصولی از نظریه اجتماعی را در دانشجو پایه بگذارد.
← تفهیم مطالب به دانشجویان، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی/ بحث كلاسی/ مطالعات دانشجو/ ارزیابی مطالعات دانشجویان/ و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

█ █ برنامه دوره
← كلیات/ طرح مبحث/ چشم‌انداز كلی به دوره/اعلام برنامه دوره/معرفی منابع
← سیر تاریخی اندیشه تا جامعه‌شناسی مدرن
← شكل‌گیری تفكر اجتماعی مدرن؛ ایده جامعه‌شناسی علمی در اروپای آنگلوساکسون
← تجربه‌گرایی انگلیسی
← رفتارگرایی/مكتب مبادله (صص.289269.)
← پراگماتیسم/مكتب شیكاگو (صص.121112.)
← تكامل‌گرایی، کارکردگرایی و نظریه عمومسی سیستم‌ها (صص.5445/صص.162129)
← شكل‌گیری تفكر اجتماعی منتقد مدرنیت؛ ایده جامعه‌شناسی انتقادی در اروپای قاره‌ای
← زمینه‌های فلسفی قبل از قرن بیستم
← سنت انتقادی چپ‌گرا(صص.6755.)
← سنت انتقادی راست‌گرا(صص.10667.)

█ █ منبع اصلی
← صفحات 45 تا 162 و 269 تا 289 از جرج ریتزر (1388)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن؛ مقدمات، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: ثالث.
منبع جنبی
← فصول 2/3/4/5/6/7/9/12/13 از مأخذ تیم دلینی (1387)، نظریه‌های كلاسیك جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی (با 3+ نمره فوق‌العاده).
فعالیت‌های كلاس‌/پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم برای درك منبع اصلی ضروری خواهد بود؛
← گزارش‌های زیر را در مواقع تعیین شده، تحویل دهید:
← گزارش 1(0.5 نمره):  چكیده (صص.289269)  (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 2(0.5 نمره):  چكیده (صص.121112)  (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 3(2 نمره):  چكیده  (صص.5445/صص.162129) (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 4(1 نمره):  چكیده  (صص.10667)  (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش فوق‌العاده(تا 3+ نمره): چكیده درختی همراه با مرور انتقادی فصول منتخب از مأخذ تیم دلینی (1387).

█ █ خط مشی ارزیابی پایان دوره
← امتحان پایان ترم بر مبنای صفحات 45 تا 162 و 269 تا 299 از جرج ریتزر (1388)، و مباحث كلاس (16نمره) صورت می‌گیرد.

█ █ مراجعه جهت رفع اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوی اینترنتی: PhiloSociology®.ir
← روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه(ساعت 15:00 تا 16:30).

█ █ كتاب‌شناسی؛ سایر منابع پیشنهادی برای مطالعه افزون

برداشت اصولی و مقدماتی از نظریه اجتماعی

← فریدریش یوناس (1387)، تاریخ جامعه‌شناسی؛ ج.1: پیدایش و شکل‌گیری نظریه‌های نوین، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز: رسش.
← الكس كالینیكوس (1383)، درآمدی تاریخی به نظریه اجتماعی، ترجمه اكبر معصوم‌بیگی، تهران: آگه.
← جِیکوب برونوفسکی و بروس مازلیش (1379)، سنت روشنفکری در غرب؛ از لئوناردو تا هگل، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران، آگه.
← كلود ژیرو (1384)، تاریخ جامعه‌شناسی، ترجمه گیتی خرسند، تهران: نگاه معاصر.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از سقراط تا ماکیاولی، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1385)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ در ایران و اسلام، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از ماکیاولی تا مارکس، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1383)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ قرن بیستم، تهران: مرکز.
← حسین بشیریه (1384)، “تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه‌های ماركسیستی”، تهران: نی.
← حسین بشیریه (1384)، “تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم؛ لیبرالیسم و محافظه‌كاری”، تهران: نی.
← اچ. ای. بارنز و اچ. بكر (1354)، تاریخ اندیشه اجتماعی، ج.1، ترجمه جواد یوسفیان، علی‌ اصغر مجیدی، تهران: كتاب‌های سیمرغ.
← اچ. ای. بارنز و اچ. بكر (1358)، تاریخ اندیشه اجتماعی، ج.2 ، ترجمه جواد یوسفیان، تهران: نشر همراه.

مرور نظریه‌های جامعه‌شناسی

← تیم دلینی (1387)، نظریه‌های كلاسیك جامعه‌شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.
← لیوئیس كوزر (1376)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
← جرج ریتزر (1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غرویزاد، تهران: ماجد، صص.1691.
← جرج ریتزر (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، نشر علمی.
← یان كرایب (1384)، نظریه اجتماعی كلاسیك؛ مقدمه‌ای بر اندیشه ماركس، وبر، دوركیم، زیمل، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: آگه.
← یان كرایب (1378)، نظریه اجتماعی مدرن؛ از پارسنز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
← غلامعباس توسلی (1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی 1، تهران: دانشگاه پیام نور.
← حسین ابوالحسن تنهایی (1375)، نظریه‌های جامعه‌شناسی 2، تهران: دانشگاه پیام نور.
← راب استونز (1379)، متفكران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مركز.
← استیون سیدمن (1386)، كشاكش آراء در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.

نظریه‌های متأخر

← فیلیپ دانیل اسمیت (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
← اندرو میلنر و جف براویت (1385)، درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، تهران: ققنوس.
← استیون سیدمن (1386)، كشاكش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
← كرایج كالهون و دیگران (1387)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر، ترجمه جمال محمدی در حمیدرضا جلایی پور، جمال محمدی، و محمدرضا جلایی‌پور، نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی، صص.456125.
← رزمری تانگ (1387)، درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

تأمل عمیق و كسب مهارت در تحلیل نظری

← ریمون آرون (1372)، مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
← ریمون بودون (1384)، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان كلاسیك، 2جج.، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مركز.
دسترسی به برگزیده متون اصلی
← لیوئیس كوزر و برنارد روزنبرگ (1378)، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناسی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.
← فرانكلین لوفان بومر (1385)، جریان‌های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی، ترجمه حسین بشیریه، تهران: باز.
← لارنس كهون (1381)، از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، ویراستار ترجمه عبدالكریم رشیدیان، تهران: نی.
← سایمون دیورینگ (1382)، مطالعات فرهنگی، ترجمه نیما ملك‌محمدی و شهریار وقفی‌پور، تهران: تلخون.
← پیتر ورسلی (1373)، جامعه‌شناسی مدرن، 2جج.، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش.
← جی. اچ. آبراهامز (1369)، مبانی و رشد جامعه‌شناسی، 2جج.، ترجمة حسن پویان، تهران: چاپخش.

بروزرسانی برنامه نظریه‌های جامعه‌شناسی دو

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دورۀ 1-90-89 نظريه‌هاي جامعه‌شناسي (2) در دانشكدۀ علوم اجتماعي دانشگاه تهران، بر مبناي تدارك مهارت‌هاي ضروری درک نظريه‌هاي كلاسيك جامعه‌شناسي طراحی گردیده است. هدف از مطالعه نظريات جامعه‌شناسي كلاسيك، به دست آوردن سويه‌هاي اصولي و تعیین‌کننده تفكر اجتماعي است. ریل‌هایی که حرکت‌های امروز در نظریه جامعه‌شناختی، در راستا و چهارچوب آنها صورت می‌گیرد.
← در مورد كساني كه بايد در اين مرحله مورد مطالعه قرار گيرند، اختلاف نظر وجود دارد. بسيار حايز اهميت است كه متفكراني كه در اين مرحله برگزيده مي‌شوند، سررشته‌هاي آنچه در ادامه نظريه جامعه‌شناختی تا امروز اتفاق می‌افتد را به دست دانشجويان بسپارند.
← در مورد جايگاه هربرت اسپنسر از بريتانيا، اگوست كنت و اميل دوركيم از فرانسه، كارل ماركس و ماكس وبر از آلمان اتفاق نظر وجود دارد.
← قبلاً گئورگ زيمل آلماني در عرض و ارز كلاسيك‌های مذکور تلقی نمي‌شد، اما پس از بازشناسي جريان‌هاي فكري فرجام قرن بيستم، اهميت او محرز گردید.
← بي‌گمان، جرج كسپر هومنز، جرج هربرت ميد، و تالكوت پارسنز امريكايي، هم پايۀ شش متفكر مذكور نیستند، ولی مقام شامخ و تعیین‌کننده اين سه، در نظريه جامعه‌شناختي ترديد ناپذير است.
← به هر تقدیر، برنامه دوره طوری تنظیم شده است که اصول و مفاهیم اساسی ناظر بر دیدگاه‌های نه متفکر مذکور را در جریان روایتی از سیر نظریۀ اجتماعی تا تحول جنبش‌های 1968 پوشش دهد.
← ما در اين دوره دو هدف را دنبال مي‌كنيم:

← مهم‌ترين منظور، علاقمندسازي دانشجويان به نظريه اجتماعي کلاسیک است تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود در طول دورۀ تحصيل به دست آورند. ما بيشتر سؤال ايجاد خواهيم كرد؛
← هدف دوم، به دست دادن تصويري از سير نظريۀ اجتماعي کلاسیک و اهم مفاهيم آن است؛ اين تصوير، به شما كمك مي‌كند تا برنامه‌هاي پژوهشي خود را با ديد بازتري انتخاب كنيد.

← انتظار بر اين است كه اين دوره، درك عمومي و در عين حال اصولي از نظريه اجتماعي را در دانشجو پايه بگذارد.
← تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه‌هاي ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد.

█ برنامه دوره
← كليات/ طرح مبحث/ چشم‌انداز كلي به دوره/اعلام برنامه دوره/معرفي منابع
← سير تاريخي انديشه تا جامعه‌شناسي مدرن
← شكل‌گيري تفكر اجتماعي مدرن؛ ايده جامعه‌شناسي علمي در اروپای آنگلوساکسون
← تجربه‌گرايي انگليسي
← رفتارگرايي/مكتب مبادله (صص.90-269.)
← پراگماتيسم/مكتب شيكاگو (صص.21-112.)
← تكامل‌گرايي، کارکردگرایی و نظریه عمومسی سیستم‌ها (صص.54-45/صص.62-129)
← شكل‌گيري تفكر اجتماعي منتقد مدرنيت؛ ايده جامعه‌شناسي انتقادي در اروپای قاره‌ای
← زمينه‌هاي فلسفي قبل از قرن بيستم
← سنت انتقادي چپ‌گرا(صص.67-55.)
← سنت انتقادي راست‌گرا(صص.106-67.)

█ منبع اصلي
← ارزشیابی پايان دوره، بر مبنای صفحات 45 تا 162 و 269 تا 299 از مأخذ جرج ريتزر (1388)، ”مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن“، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: ثالث، و نیز، مباحث کلاس صورت خواهد گرفت.
← توضیح اینکه، ویرایش دوم كتاب ”نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن؛ مقدمات“، که با عنوان فوق به فارسی ترجمه شده است، محصول 2007 گروه انتشاراتي فوق‌العاده معتبر McGraw-Hill است. پروفسور جرج ريتزر، هم‌اكنون، استاد عاليرتبه كالج پارك دانشگاه مريلند است. او از درخشان‌ترين چهره‌هاي جامعه‌شناسي امريكاست. تنها هفت سال پس از اخذ دانشنامه دكترای تخصصی، به درجه استادي نايل شد. او ويراستار دائره‌المعارف جامعه‌شناسي بلكول(2007) است و متجاوز از 100 مقاله علمي منتشر شده دارد.

█ منبع جنبی
← برای مرور انتقادی فصول 2/3/4/5/6/7/9/12/13 از مأخذ تيم دليني (1387)، ”نظريه‌هاي كلاسيك جامعه‌شناسي“، ترجمه بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي، تهران: نشر ني، 3 نمره فوق‌العاده در نظر گرفته شده است.
← توضیح اینکه، كتاب ”نظریه‌های اجتماعی کلاسیک؛ پژوهش و کاربست“، که با عنوان فوق به فارسی ترجمه شده است، محصول 2003، از گروه انتشاراتي فوق‌العاده معتبر Prentice-Hall است. تيم دلیني، هم‌اكنون، استاديار دانشكده جامعه‌شناسي دانشگاه آسوِگو در ايالت نيويورك است.

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 اسفند 1394 ساعت 22:02