mikham moadelam ra dar maghtae karshenasi ziyad konam