فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ مرجع ”جدید“ بلـکـول در نظریه جامعه‌شناختی

فرستادن به ایمیل چاپ

برایان استنلی ترنر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ «مرجع جدید بلـکـول در نظریه جامعه‌شناختی»، به کوشش برایان استنلی ترنر، محصول ۲۰۰۹ معتبرترین انتشارات در زمینه علوم انسانی، یعنی وایلی بلـکـول است.
☱ پروفسور برایان استنلی ترنر (از دانشگاه کیمبریج) در رأس یک تیم ۳۵ نفره از «بزرگان»، مجموعه‌ای ۲۸ مقاله‌ای را در ۵ بخش تدارک دیده است که رو به آینده دارد، و آن‌قدر گران‌قدر و گیرا بوده است که ویرایش دوم آن، با عنوان یکۀ «مرجع بلـکـول در نظریه جامعه‌شناسی» منتشر شده است.
☱ پیش از این، مورخ ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳، در دو مجلد کلاسیک‌ها و معاصران، نظریه جامعه‌شناختی توسط پروفسور جرج ریتزر و به همت انتشارات بلـکـول منتشر شده بود، و ما هم در همین وبگاه، این دو متن را تقدیم نمودیم.
☱ کار ترنر، به رغم منبع ریتزر، نه بر متفکران، بلکه بر مسائل اصلی تمرکز دارد؛ «دستور کارهای جدید نظریه جامعه‌شناختی» (مقدمه پروفسور ترنر)، «اصول نظریه جامعه‌شناختی»، «کنش‌ها، کنش‌گران، و سیستم‌ها»، «چشم‌اندازها به تحلیل اجتماعی و فرهنگی» (این فصل فوق‌العاده است)، «جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی»، «روندهای جدید».
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Introduction; A New Agenda for Social Theory?
Bryan S. Turner
■  Preliminary remarks
■  What is social theory?
■  Two metaphors for theorizing
■  The contemporary crisis
■  Defending a classical tradition
■  The social and the political
■  Justice and equality
■  Agency and structure as a framework
■  The new companion to social theory
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part I: Foundations

░▒▓The Foundations of Social Theory
Gerard Delanty
■  Introduction
■  The rise of the social and enlightenment
■  Social theory
■  The enlightenment legacy and classical european social theory
■  Social theory and the disenchantment with modernity
■  Classical american social theory
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Contemporary Sociological Theory: Post-Parsonian Developments
John Holmwood
■  Professional order and disorderly others
■  From parsons to marx (and others) and back again
■  Outside the loop?
■  Beyond general theory?
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Philosophy of the Social Sciences
Patrick Baert and Fernando Domínguez Rubio
■  Introduction
■  Naturalist and foundationalist models
○  Positivist promises
○  Falsifi cationism
○  Critical realism
■  Meaning, language, and critique
○  Hermeneutics
○  Wittgensteinian philosophy
○  Critical theory
■  Further moves away from naturalism and foundationalism
○  Philosophy and anti-foundationalism
○  Empirical studies of science and anti-foundationalism
○  Actor network theory
■  Some concluding remarks
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part II: Actions, Actors, and Systems

░▒▓Theories of Social Action
Rob Stones
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Functionalism and Social Systems Theory
Giuseppe Sciortino
■  The foundations of functional analysis
■  Functionalism as normal social science
■  Sociology’s strong program: social systems theory
■  The analysis of social systems
■  After the collapse: vicissitudes of a legacy
■  Radicalizing functionalism: niklas luhmann’s theory of social systems
■  Conclusions
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Structuralism and Poststructuralism
Daniel Chaffee and Charles Lemert
■  Structuralisms in the social, cultural, and human sciences
■  Poststructuralisms and other
■  Critiques of structuralism
■  Bourdieu’s habitus and giddens’s structuration theory
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Actor Network Theory and Material Semiotics
John Law
■  Introduction
■  Origin stories
○  Engineers, managers, and systems
○  Exemplars and laboratory practices
○  Translation, order, and disorder
○  Poststructuralist relationality
■  Actor network theory 1990
○  Material-semiotic relationality
○  The erosion of foundations
○  Durability after foundations
Material durability
Strategic durability
Discursive stability
■  Responses and reactions
■  Diaspora
○  Enactment
○  Multiplicity
○  Fluidity
○  Realities and goods
○  An ontological politics
■  Acknowledgment
■  Bibliography

░▒▓Ethnomethodology and Social Theory
Richard A. Hilbert
■  Parsons’s ontology
■  Ethnomethodology’s receptivity to and from the social sciences
■  Ethnomethodology’s ontology
■  Concluding remarks
■  Bibliography

░▒▓Rational Choice Theory
Raymond Boudon
■  Why rational choice theory?
■  The postulates of rct
■  The achievements of rct
■  Can rct be held as a general theory?
■  Reasons for the shortcomings of rct
■  Beyond rct: using a broader theory of rationality
■  Cognitive rationality
■  Axiological rationality
■  The validity of reasons
■  Conclusion
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part III: Perspectives on Social and Cultural Analysis Pragmatism and Symbolic Interactionism
Jack Barbalet
■  Introduction
■  Pragmatism and sociology
■  Varieties of pragmatism
■  Symbolic interactionism
■  Rational choice theory and the pragmatic critique
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Phenomenology
Michael G. Flaherty
■  Origins and aims
■  Sociology and intersubjectivity
■  A popular ingredient
■  Recent developments
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Feminist Theory
Mary Evans
■  Introduction
■  Early developments
■  “Second-wave” feminism
■  Differences and continuities
■  Enlarging feminism
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Postmodern Social Theory
Jan Pakulski
■  The postmodern approach
■  Postmodern social theory
■  The key figures
■  The social framework
■  Criticisms
■  Modernization and its discontents
■  Theoretical synthesis: postmodernization
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Social Constructionism
Darin Weinberg
■  The roots of social constructionism
■  The sociology of scientific knowledge
■  The practice turn
■  Reflexivity
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓Conversation Analysis as Social Theory
John Heritage
■  Background
■  Conversation analysis
○  The structural analysis of action in ordinary conversation
○  The primacy of ordinary conversation
■  Orders of analysis
○  Turn-taking
○  Sequence organization
○  Intersubjectivity and repair
○  The epistemic order
○  Social solidarity
■  The interaction order as an institution
■  The interaction order and societal institutions
■  Conclusion
■  Acknowledgment
■  Bibliography

░▒▓Globalization Theory
John Boli and Frank J. Lechner
■  Cultural theory: globalization as reconceptualization and hybridity
■  World-system and related theories: globalization as the history of capitalism
○  Core of the theory
○  Related theories
■  World polity theory: globalization as the enactment of world culture
○  Core of the theory
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part IV: Sociology and the Social Sciences Genetics and Social Theory
Oonagh Corrigan
■  Introduction
■   “Old” genetics and eugenic ideology
■  Big science: ethics, and the new genetics
■  A new eugenics?
■  Genes are us?
■  Reconceptualizing nature and culture
■  The reconfiguration of race
■  The value of genes
■  Genetic citizens
■  Hope and future promises
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Economic Sociology
Richard Swedberg
■  The present state of economic sociology
■  New developments
○  Theory and theory-related advances
○  New developments in analyzing old topics (networks, markets; and fi rms)
○  New topics: fi nance, law, stratifi cation, comparative and historical studies
■  Concluding remarks
■  Bibliography

░▒▓Cultural Sociology
Isaac Reed and Jeffrey C. Alexander
■  From the humanities to cultural sociology, via the sociology of culture
■  Culture as structure
○  Culture in action
■  Culture and critique
■  The cultural turn in sociology: empirical manifestations
■  Reinterpreting the classics
■  Cultural sociology: “new classics”
■  Further theoretical questions for cultural
■  Sociology: reframing “interpretation”
■  Bibliography

░▒▓Historical Sociology
Krishan Kumar
■  Why “historical sociology”?
■  The recovery of historical sociology
■  A third wave?
■  New departures, wider horizons
■  Promise and performance
■  Bibliography

░▒▓The Sociology of Religion
Michele Dillon
■  Max weber’s sociology of religion:
■  Definition and methodology
■  Émile durkheim’s sociology of religion: definition and methodology
■  Weber, durkheim, and secularization
■  Modernization and the differentiation of institutional spheres
■  American religious exceptionalism: freedom and denominationalism
○  Religious freedom
○  Denominationalism
■  Rational choice theory and supply-side logic
■  Changes in the religious-spiritual marketplace
■  Religion and globalization
○  Post-secular society
■  Bibliography

░▒▓Demography
John MacInnes and Julio Pérez Díaz
■  Introduction
■  Sociology and demography
■  Demography and economics
■  Demography and the concept of population
■  Life expectancy and the reproductive revolution
■  Years of life: age groups, generations and life tables
■  Population pyramids
■  The strategic importance of fertility
■  The regulation of fertility at “home” and abroad
■  The contemporary situation of demography
■  Demography in the era of population maturity
○  Life expectancy
○  Migration
■  Conclusion
■  Note
■  Bibliography

░▒▓Science and Technology Studies: From Controversies to Posthumanist Social Theory
Sophia Roosth and Susan Silbey
■  Early sources
■  Sts studies of the institutionalization, reception, and
■  Appropriation of science and technology
■  Production of scientific knowledge: elusive
■  Boundaries and posthumanist social science
■  Conclusion
■  Notes
■  Bibliography

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
Part V: New Developments

░▒▓Mobilities and Social Theory
John Urry
■  The mobilities paradigm
■  A-mobile social science
■  Simmel and mobilities
■  Sedentarism
■  Nomadism
■  Materials on the move
■  Migrations and diasporas
■  Proximities and pleasures
■  Systems
■  Conclusion
■  Bibliography

░▒▓Sociological Theory and Human Rights: Two Logics, One World
Judith Blau and Alberto Moncada
■  The two logics
■  The comprehensive scope of human rights
■  Four paradoxes
■  Human rights as an international framework
■  State-based human rights
■  The two oppositional logics
■  The epistemic rupture
■  Contemporary philosophy
■  Toward a rights-based sociology
■  Repressive regimes and humanitarian crimes
■  Conclusions
■  Bibliography

░▒▓The Sociology of the Body
Bryan S. Turner
■  Introduction: the biological and the social
■  The origins of the sociology of the body
■  Conceptual distinctions: what is the body?
■  Theoretical perspectives
■  Embodiment and human movement
■  A research agenda: reproduction and longevity
■  Immortal bodies
■  Conclusion: the body, self, and society
■  Bibliography

░▒▓Cosmopolitanism and Social Theory
Daniel Chernilo
■  Phase 1. Classical social theory: modernity as a world phenomenon
■  Phase 2. Modernist social theory: social system and industrial society
■  Phase 3. Contemporary social theory: towards an explicit cosmopolitan approach
■  Conclusion: cosmopolitanism’s universalism and its critics
■  Notes
■  Bibliography

░▒▓The Future of Social Theory
Stephen Turner
■  New challenges and the persistence of the old regime
■  Conclusion: hope and skepticism
■  Note
■  Bibliography


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

 • مهدی برزگر

  استاد محترم

  بابت منابع مفیدی که در بخش کتاب ها و منابع قرار می دهید بسیار سپاسگزارم.
  امیدوارم که در آینده نیز بتوانیم از این منابع با ارزش مند بهره ببریم.

 • مجتبی  - تشکر

  با سلام
  از زحمات مدیران این سایت مفید و خوب تشکر میکنم. دانشجوی دکتری مطالعات ادیان هستم، مدتی است علاقه وافری به جامعه شناسی و به ویژه جامعه شناسی دین دارم، اکثر کتاب های موجود در سایت را دانلود کردم. موفق باشید

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.