فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

آینده نظریه جامعه‌شناختی؛ فرجام سوژه و ”اومانیسم و آنتی‌اومانیسم“

فرستادن به ایمیل چاپ

کیت ساپر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ انتشار مجموعه «مسائل فکر اروپایی مدرن» به ویراستاری آلن مونتفایور و جاناتان ری که بعداً ژان-ژاک لسرسل به ایشان پیوست، توسط شرکت چندملیتی انتشارات هاچینسن آغاز شد، و ادامه آن توسط انتشارات فوق معتبر راتلج استمرار یافت.

• Consciousness and the Unconscious\ David Archard
• Humanism and Anti-Humanism\ Kate Soper
• Philosophy through the Looking-Glass; Language, nonsense, desire\ Jean-Jacques Lecercle
• Reflexivity; The post-modern predicament\ Hilary Lawson
• Situation\ Sonia Kruks
• Situation and Human Existence; Freedom, Subjectivity and Society\ Sonia Kruks
• Philosophy at the Limit\ David Wood
• Poetics of Imagining\ Richard Kearney

☱ «اومانیسم و آنتی‌اومانیسم»، بخش دوم از سری «مسائل فکر اروپایی مدرن»، به قلم کیت ساپر (از دانشگاه متروپولیتن لندن) است.
☱ این متن، حاوی تحلیل موشکافانه سرگذشت سوژه مدرن از شکل‌گیری گفتمان فلسفی مدرنیت اروپایی با هگل، تا لکان و فمینیسم پساساختارگرا را از جهات مختلف فلسفی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و سیاسی می‌کاود.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ BLUE-NOSED MISANTHROPY' AND THE 'DEATH OF MAN': SOME INTRODUCTORY REMARKS
░▒▓ PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY I- HEGEL, FEUERBACH, MARX
• From transcendental to absolute idealism
• Materialist humanism: Feuerbach and Marx
• Marxist humanist thought in the 1920s
• Hegel, phenomenology and existentialism: the influence of Alexandre Kojeve
• Further reading
 The main source texts for the arguments of Hegel, Feuerbach and Marx…
 For general accounts of Marx's early philosophical development…
 For comparison French Neo-Hegelianism with work of the 'critical theory' associated with the members of the
 Frankfurt Institute of Social Research…
 For Siiren Kierkegaard's existentialism…

░▒▓ PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY II –PHENOMENOLOGY AND EXISTENTIALISM
• Martin Heidegger
• Jean-Paul Sartre and existentialism
• Simone de Beauvoir
• Maurice Merleau-Ponty
• Jean-Paul Sartre and Marxism
• Further reading
 useful introduction to Husserl and bibliographical guide to phenomenology…
 Sartre's objections to Husserl's account of consciousness…
 For criticism of the existentialist reading of Hegel, Husserl and Heidegger…
 For an introduction to Merleau-Ponty's philosophy
 Merleau-Ponty criticism of Sartre…
 For discussion of the influence of phenomenology on 'critical theory'…

░▒▓ HUMANISM AND POLITICAL PRACTICE
• Existentialism, cold war, and the question of 'engagement'
• The politics of Marxist humanism
• Further reading
 Sartre' s career and its intellectual and political context
 On the politics of post-war existentialism
 Works by members of the Arguments group
 Further illustration of the 'humanist' Marxism developed in eastern Europe after Stalin's death

░▒▓ THE DEATH OF 'MARXIST MAN'
• Anti-historicism: Levi-Strauss's attack on Sartre
• The 'errors' of Marx's humanist 'partisans'
• Althusserianism and the theory of the 'subject'
• British Althusserianism
• Further reading
 For a short, lucid and very polemical attack on structuralism…
 For critical commentary on Althusser…
 E. P. Thompson's account of experience and agency…

░▒▓ THE SUBJECTIFICATION OF THE SUBJECT: LACAN AND FOUCAULT
• Disillusionment with Marxism
• Anti-humanism and linguistics
• Jacques Lacan: psychoanalysis is not a psychologism
• The 'philosophy of desire' and the 'New Philosophers'
• Michel Foucault: power, knowledge and individualization
• Further reading
 For Ferdinand de Saussure's…
 For Jacques Lacan…
 For Michel Foucault's key texts…

░▒▓ THE DANCER OR THE DANCE? SOME CONCLUDING REMARKS


-------------------
لینک مستقیم دانلود

 

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.