فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

مرور صورتبندی‌های مدرنیت در کلاس درس

فرستادن به ایمیل چاپ

استورات هال و برام گیبن؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱  پنج استاد مسلم که یحتمل فقط استوارت هال و انتشارات فوق معتبر پالیتی می‌توانستند آن‌ها را یک جا جمع کنند، مجموعه مقالاتی در قالب کتاب درسی فراهم آورده‌اند که انتشارات دانشگاه آپن و انتشارات پالیتی، در سال ۱۹۹۲، زیر عنوان «صورتبندی‌های مدرنیت» منتشر کرده‌اند.
☱ این کتاب، بخش اول از یک چهارگانه، تحت نام کلی «مقدمه‌ای بر درک جوامع مدرن» بوده است. عنوان سه کتاب دیگر: «صورت‌های سیاسی و اقتصادی مدرنیت»، «صورت‌های اجتماعی و فرهنگی مدرنیت»، و «مدرنیت و آینده‌ی آن». استوارت هال ویراستار اول کتاب آخر هم بوده است.
☱ کتاب در شکل و قالب کتاب درسی نگارش یافته است. خصوصاً این نکته حایز اهمیت است که  هر فصل با چند منتخب از متون کلاسیک خاتمه می‌یابد.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ INTRODUCTION . STUART HALL
░▒▓ THE ENLIGHTENMENT AND THE BIRTH OF SOCIAL SCIENCE . PETER HAMILTON
▄ 1 INTRODUCTION
▄ 2 WHAT WAS THE ENLIGHTENMENT?
2.1 The social, historical and geographical location of the Enlightenment
2.2 The Encylopedie
2.3 Tradition and modernity
2.4 Social orders and social structure
2.5 Women and Enlightenment: the salon

▄ 3 ENLIGHTENMENT AS THE PURSUIT OF MODERNITY
3.1 Enlightenment, science and progress
3.2 The communication of Enlightenment
3.3 Enlightenment and social science

▄ 4 HUMAN NATURE AND HUMAN SOCIETY
▄ 5 REVOLUTION AND REFORMATION
6 THE BIRTH OF SOCIOLOGY: SAINT-SIMON AND COMTE
6.1 Saint-Simon
6.2 Comte

▄ 7 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Women in the salons
Reading B: The science of society

░▒▓ THE DEVELOPMENT OF THE MODERN STATE . DAVID HELD
▄ 1 INTRODUCTION
1.1 Some preliminary definitions
1.2 The structure of the chapter

▄ 2 A BRIEF HISTORY AND GEOGRAPHY OF EUROPEAN STATES
2.1 Empires
2.2 Systems of divided authority in mediaeval Europe
2.3 The polity of estates
2.4 Absolutist states
2.5 Modern states

▄ 3 WHY DID NATION-STATES BECOME SUPREME?
3.1 War and militarism
3.2 States and capitalism
3.3 Summary: the story so far

▄ 4 SOVEREIGNTY AND THE MODERN NATION-STATE: COMPETING CONCEPTIONS
4.1 What is the proper nature of political authority?
4.2 Hobbes
4.3 Rousseau
4.4 Lock
4.5 Mill
4.6 Marx and Engels
4.7 Weber

▄ 5 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Leviathan
Reading B: The social contract

░▒▓ THE EMERGENCE OF THE ECONOMY . VIVIENNE BROWN
▄ 1 INTRODUCTION: THE ECONOMIC FORMATION OF MODERNITY
▄ 2 A MODERN ECONOMY IN THE MAKING?
2.1 A new commercial society in the eighteenth century?
2.2 Discourses on the economy
2.3 Structural change in the eighteenth century
2.4 Conclusion

▄ 3 THE BEGINNINGS OF MODERN ECONOMICS
3.1 Adam Smith
3.2 The operation of the free market economy
3.3 The division of labour
3.4 Self-interest
3.5 After Adam Smith
3.6 Conclusion

▄ 4 A MODERN ECONOMICS?
4.1 Anticipating the modern economy?
4.2 The system of natural liberty

▄ 5 CONCLUSION: SIGNPOSTING THE FUTURE?
References

▄ READINGS
Reading A: The birth of consumerism
Reading B: Pre-modern manufacturing
Reading C: The market
Reading D: The division of labour
Reading E: The origin of ambition

░▒▓ CHANGING SOCIAL STRUCTURES: CLASS AND GENDER . HARRIET BRADLEY
▄ 1 INTRODUCTION
▄ 2 PRE-INDUSTRIAL SOCIETY
2.1 'The world we have lost'
2.2 Patriarchy and male power in pre-industrial families
2.3 Classes and power in pre-industrial society
2.4 Classical theories of pre-industrial societies

▄ 3 CLASS, GENDER AND INDUSTRIALIZATION
3.1 Industrialization and social change
3.2 Proletariat and bourgeoisie: the new classes of industrial society
3.3 A new role for women

▄ 4 INDUSTRIAL SOCIETY-AND THE GROWTH OF FEMINISM
4.1 The maturing of industrial society
4.2 Sexual segregation and the growth of feminism

▄ 5 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Capitalism and women's labour
Reading B: The woman question
Reading C: Traditionalism and capitalism
Reading D: Bourgeois and proletarians
Reading E: The making of a class
Reading F: The domestic ideal

░▒▓ THE CULTURAL FORMATIONS OF MODERN SOCIETY . ROBERT BOCOCK
▄ 1 INTRODUCTION
▄ 2 DEFINING CULTURE
▄ 3 ANALYZING CULTURE
3.1 Collective representations
3.2 Primitive classification
3.3 Structuralist developments

▄ 4 CULTURE AND SOCIAL CHANGE
4.1 Religion and the rise of capitalism
4.2 Orientations of the world religions
4.3 Western culture, science and values

▄ 5 THE COSTS OF CIVILIZATION
5.1 Increasing rationality
5.2 Disenchantment with the modern world
5.3 Civilization and its discontents
5.4 The Frankfurt School

▄ 6 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Collective representations
Reading B: Hygiene and pollution
Reading C: The iron cage
Reading D: Civilization and its discontents

░▒▓ THE WEST AND THE REST: DISCOURSE AND POWER . STUART HALL
▄ 1 INTRODUCTION
1.1 Where and what is 'the West'?

▄ 2 EUROPE BREAKS OUT
2.1 When and how did expansion begin?
2.2 Five main phases
2.3 The Age of Exploration
2.4 Breaking the frame
2.5 The consequences of expansion for the idea of 'the West'

▄ 3 DISCOURSE AND POWER
3.1 What is a 'discourse'?
3.2 Discourse and ideology
3.3 Can a discourse be ‘innocent’?
3.4 Summary

▄ 4 REPRESENTING 'THE OTHER'
4.1 Orientalism
4.2 The 'archive'
4.3 A 'regime of truth'
4.4 Idealization
4.5 Sexual fantasy
4.6 Mis-recognizing difference
4.7 Rituals of degradation
4.8 Summary: stereotypes, dualism and 'splitting'

▄ 5 'IN THE BEGINNING ALL THE WORLD WAS AMERICA'
5.1 Are they 'true men'?
5.2 'Noble' vs 'Ignoble savages'
5.3 The history of 'rude' and 'refined' nations

▄ 6 FROM 'THE WEST AND THE REST' TO MODERN SOCIOLOGY
7 CONCLUSION
References

▄ READINGS
Reading A: Explaining European development
Reading B: The idea of 'Europe'
Reading C: 'Orientalism': representing the Other
Reading D: Reciprocity and exchange


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.